TAILIEUCHUNG - Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bcktkt) đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật BCKTKT đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thành phố Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp nếu có Sở Kế hoạch - Đầu tư Sở Tài Chính và các sở ngành quận huyện có liên quan cơ quan chủ quản chủ đầu tư. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày. Trong quá trình thẩm định dự án nếu có vấn đề chưa rõ Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm định dự 1. án đầu tư xây dựng công trình theo hệ số định mức qui định và tổng mức đầu tư của dự án. Thông tư số 109 2000 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1 Bước 1 Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo qui định cần thực hiện các bước sau trước khi trình thẩm định và phê duyệt dự án Tên bước Mô tả bước - Đăng ký kế hoạch vốn đầu tư xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án ngoài qui hoạch ngành . - Chủ đầu tư lập tờ trình lập thuyết minh BCKTKT để trình thẩm định và phê duyệt dự án. Đối với BCKTKT trình phê duyệt đầu tư - Lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư bao gồm các bước khảo sát địa chất đo đạc hiện trạng lựa chọn thuê tư vấn lập BCKTKT công trình dân dụng tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. - Thực hiện thỏa thuận qui hoạch công trình theo Điểm 3 Điều 4 Quyết định số 126 2007 QĐ-UBND ngày 20 10 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. - Chủ đầu tư tổ chức phê duyệt thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước khi trình duyệt BCKTKT. Đối với BCKTKT trình phê duyệt điều chỉnh - Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án. - Chủ đầu tư thỏa thuận với cơ quan có thẩm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.