TAILIEUCHUNG - Giáo trình SAP 2000 - Trình đơn Select

Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Trình đơn Select | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC B7 TRÌNH ĐƠN SELECT III. TRÌNH ĐƠN SELECT Select dung để chọn đôi tượng như nut phan tử thanh phan tử Shell. Co rất nhiểu each để chọn chang han như ban dung chuột nhấp chọn trực tiếp vaọ phan tư hay chọn bang cửa sô Window. Tuy nhiến côn cô rat nhiếu cach chọn bang những lệnh như sau 1. Pointer Window Pointer Window chọ ban chọn đói tựông theọ cửa sọ họạc chỉ trực tiếp vaọ đói tượng. Đe chọn đối tượng ban vaọ trình đôn Select Select Pointer Window. Tiếp theo bạn dùng chuột nhấp chọn vào đôi tượng cần chọn. Ví dụ chọn một thanh trên cùng như hình sau Chú y Thanh được chọn bạn sẽ thay xuất hiện đường thang với những nét đứt. 2. Intersecting Line Đe chọn nhiều đổi tượng cung mọt luc bang cach vaọ trình đôn Select Select Intersecting Line. THIET KÊ VƠI Sự TRƠ GIÚP CỦA MAY TÍNH 290 BIEN SOAN TÚ SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Select Assign Analyze Display Design Options Help Select 1 Pointer Window Deselect 1 Intersecting Line Bây giờ bạn nhấp và giữ chuột sau đó kẻ một đường thẳng cắt qua các đôi tượng đôi tượng nàô bị đường tháng cát qua thì đôi tượng đô được chộn. 3. XY Plane Đẻ chôn đôi tượng thẻô mát phàng XY bạn vâô trình đờn Select Select XY Plane Select Assign Analyze Display Design Options Help Select Deselect Po i nte r Wi n d ow Intersecting Line Get Previous Selection XY Plane Clear Selection Ctrl U xz Plane YZ Plane Tiếp thẻô bạn dung chuôt nháp chôn vâô môt nut bát ky trông mạt phàng XY thì tôán bô đôi tượng trông mặt pháng XY đẻu được chôn. Tượng tư chô tất cá mát pháng ZX Plane YZ Plane. Ví du nhấp chôn môt nut bất ky trông mát pháng XY như hình sau khi đô tất cá đôi tượng đá được chôn. THIẾT KẾ VƠI Sự TRƠ GIUP cUa may tính 291 BIÊN SOẠN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 4. CHỌN ĐỐI TƯỢNG THEO NHOM Groups Để chọn đôi tượng theo nhom bạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.