TAILIEUCHUNG - Cách dùng As, When và While

Cả ba từ này đều dùng để nói về những sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt trong vị trí và cách sử dụng | Cách dùng As When và While Cả ba từ này đều dùng để nói về những sự việc hành động tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt trong vị trí và cách sử dụng Hành động nền Chúng ta dùng cả ba từ này để nói về một hành động nền đó là hành động đang diễn ra trong hiện tại hoặc quá khứ thì có một hành động khác cũng xảy ra. Lưu ý rằng chúng ta thường sử dụng thì tiếp diễn đối với những hành động trong thời gian kéo dài. Mệnh đề As dùng để diễn đạt phần thông tin ít quan trọng hơn và thường đứng ở đầu câu. As I was driving to work I saw him walking down the street. Mệnh đề When và While có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu I was having a bath when the telephone rang. While they were having a nap somebody broke into the house. Các hành động sự kiện kéo dài diễn ra đồng thời While thường dùng để diễn tả hai hành động kéo dài xảy ra cùng một thời điểmvà ta có thể dùng thì tiếp diễn hoặc đơn giản While he was watching TV I was working. He slept while I cooked supper. As đề cập đến hai tình huống tiến triển và thay đổi cùng nhau. Chúng ta thường sử dụng thời đơn giản của động từ As I get older I get more optimistic. As he came into the room all rose to their feet. When đề cập đến tuổi tác và các giai đoạn của cuộc sống His parents died when he was .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.