TAILIEUCHUNG - Đề thi Tin học tổng hợp từ nhiều Ngân Hàng

Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời (có thể lựa chọn một hoặc hai đáp án). Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào ? Đĩa từ. ROM và CD-ROM. RAM và đĩa cứng. RAM và ROM. CPU (Central Proccessor Unit) gồm có các thành phần chính. Bộ điều khiển & Các thanh ghi B. Bộ xử lý số học & Các thanh ghi. Bộ điều khiển & Bộ xử lý số học và logic. Bộ tính toán & Các thanh ghi. | Đề thi Tin hoc tổng hợp từ nhiều NH ĐỀ 1. MÔN TIN HỌC VÃN PHÒNG Phần A. Thi trắc nghiệm 30 phút Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời có thể lựa chọn một hoặc hai đáp án 1. Bộ nhớ trong của máy vi tính gồm những thành phần nào A. Đĩa từ B. ROM và CD-ROM C. RAM và đĩa cứng D. RAM và ROM 2. CPU Central Proccessor Unit gồm có các thành phần chính A. Bộ điều khiển Các thanh ghi B. Bộ xử lý số học Các thanh ghi C. Bộ điều khiển Bộ xử lý số học và logic D. Bộ tính toán Các thanh ghi 3. Một GB tương dương A. 1000 MB B. 210 MB C. 1000000 KB D. 1024 MB 4. Phát biểu nào sau đây là đúng A. Dữ liệu khi đưa vào bộ nhớ RAM máy vi tính sẽ được xuất lên màn hình B. Một lập trình viên có thể đọc và ghi trên bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ chính C. Các thành phần vật lý của một máy vi tính được gọi chung là phần cứng D. Máy tính dùng để giải quyết các bài toán mà con người không làm được. 5. Dãy nhị phân 1011100111100111 đổi sang hệ HEX là A. CAF6 B. B9E7 C. B4F7 D. A8D8 6. Đáp án nào không phải là xu hướng phát triển của bộ vi xử lý A. Điện áp cung cấp tăng. B. Tần số đồng hồ ngày càng cao. C. Tốc độ truy cập bộ nhớ tăng lên. D. Số transistor tăng lên 7. Cụm từ viết tắt nào không để chỉ mạng máy tính A. LAN B. MAN C. NAN D. GAN 8. Trong mạng máy tính Mô hình chuẩn về kết nối mở OSI Open Systems Interconnection sử dụng mô hình mấy tầng layer để mô tả quá trình trao đổi dòng dữ liệu A. 7 tầng B. 8 tầng. C. 4 tầng. D. 5 tầng 9. Chức năng của tệp là gì A. Quản lý các lệnh ngoại trú. B. Thực hiện các phép tính số học và logic. C. Quản lý các thiết bị ngoại vi. D. Trình thông dịch lệnh và xử lý các lệnh nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.