TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là gì? Ham muốn tìm kiếm và đánh giá các hậu quả(kết quả, tác động) trước khi tiến hành môt quá trình hành động( mà nhìn chung không thể đảo nghịch lại được). Quá trình xác định, thu nhập và phân tích thông một cách hệ thống và có mục tiêu để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định liên quan đến tìm và đưa ra giải pháp cho các vấn đề và cơ hội trong marketing. | Harcourt Inc. QUIZ FOR WEEK 5 15 -19 Sep 2003 Consumer Analysis 70 câu hỏi 47-117 1 . P .- J QUIZ CHƯƠNG 2 - GIÁO TRÌNH hiện khi xã hội thoát khỏi tình trạng tự cấp tự túc. 11

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT