TAILIEUCHUNG - Đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm

Tài liệu tham khảo các đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm | IA Ă A 1 Ä 1 1 À Ả 1 Đê thi mẫu kinh tê vĩ mô dạng trăc nghiệm Câu 1 Những hoạt động nào sau đây của ngân hàng trung ương sẽ làm gia tăng cơ sở tiền tệ a. bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối b. cho các ngân hàng thương mại vay c. hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại d. tăng lãi suất chiết khấu Câu 2 Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch cán cân thương mại của một nước a. đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ b. sự gia tăng của đầu tư trực tiếp nước ngoài c. thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng d. cả 3 đều sai Câu 3 Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn a. thu nhập quốc gia tăng b. xuất khẩu tăng c. tiền lương tăng d. đổi mới công nghệ Câu 4 Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra áp lực lạm phát a. cán cân thanh toán thặng dư trong 1 thời gian dài b. giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều c. một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi ngân hàng trung ương d. cả 3 câu đều đúng Câu 5 Tính theo thu nhập tính theo luồng thu nhập thì GDP là tổng cộng của a. Tiền lương tiền lãi tiền thuế lợi nhuận b. Tiền lương trợ cấp của chính phủ tiền lãi lợi nhuận c. Tiền lương trợ cấp của chính phủ tiền thuế lợi nhuận d. Tiền lương trợ cấp của chính phủ tiền lãi tiền thuế Dùng các dữ liệu sau đây để trả lời các câu 6 7 8 Trong một nền kinh tế giả định giá cả lãi suất và tỷ giá hối đoái không đổi. Trong năm 19. cho biết hàm số tiêu dùng C 0 75 Yd 400 Yd là thu nhập khả dụng hàm số thuế Tx 0 2Y 400 Y là thu nhập hoặc GDP hàm số nhập khẩu M 0 1Y 400 chi chuyển nhượng dự kiến của chính phủ Tr 200 chi tiêu của chính phủ để mua sản phẩm dịch vụ dự kiến G 1000 đầu tư dự kiến I 750 xuất khẩu dự kiến X 400 Câu 6 Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 7 Số nhân chi tiêu dự định số nhân tổng cầu của nền kinh tế này là a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 8 Nếu chính phủ giảm thuế 100 thu nhập cân bằng sẽ tăng thêm a. 100 b. 150 c. 200 d. 250 Câu 9 Một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN