TAILIEUCHUNG - ÔN TẬP LUẬT KINH TẾ

Câu 1 :So sánh thể nhân va pháp nhân: Thể nhân _ Tư cách thể nhân la đương nhiên va vô điều kiện: + Mọi ngươ i đều la thể nhân tư khi sinh ra đến chết. + Một án tử vong (mất tích) nếu sau đó xuất hiện thì to a án phải phục hồi tất cả quyền cơ bản của ngươ i đó. _ Thể nhân có 3 loại: + Thể nhân có đầy đủ năng lực va ha nh vi: phải 18 tuổi trở lên va phát. | LUẬT KINH TẾ Cau 1 So sanh thể nhan va pháp nhan Thể nhan Pháp nhân _ Tư cách thể nhân la đương nhiên va vô điều kiên Môi ngươi đêu lá thê nhân tư khi sinh ra đến chết. Môt ân tư vong mất tích nếu sau đô xuất hiên thì to a an phai phuc hôi tất ca quyên cơ ban cua ngươi đô. _ Thê9 nhan cô 3 lôai Thê nhan cô đay đu nang lực va ha nh vi phai 18 tuổi trơ lên va phat triên bình thương không bị cấm quyên đươc quyên tham gia môi quan hê phap luật. Thê nhan không hay chưa cô nang lưc hanh vi ngươi mac bênh tam than chưa trương tha nh viêc ha nh xư thông qua ngươ i than đai diên . Thê nhan cô nang lưc hanh vi không an tòa n ngươi bình thương đu 6 tuồi dươi 18 tuồi. _ Thê nhan không cô tính chuyên nghiêp cô sư thay đôi nghê 1 cach linh hôat. _ Tư cach phap nhan bình đang vê mặt phap lí đươc hương quyên va nghĩa vu như nhau. _ Quôc tịch cô 1 hay đa quôc tịch. _ QHPL vê hình sư phai ganh chịu nhưng chế ta i vê hình sư. _ Tự cach phap nhan Do PL cấp nhự giây chựng nhân ĐKKD Giai thệ hoạc pha san DN thì tự cach phap nhan kết thuc. _ Điệu kiện cô ban 1 tỏ9 chực cỏ tự cach phap nhan Phai đựỢc tha nh lap hỢp phap. Phai cỏ 1 cô cấu tỏ chực hỏa n chỉnh thông nhất cỏ bỏ phan quan ly chịu trach nhiệm vệ phap lí. Phai cỏ ta i san riệng muc đích đệ9 hỏat đỏng thệỏ muc đích tha nh lap ta cô sô đệ bỏi thương thiệt hai cho cac chu thệ9 khac. Phai cỏ danh nghĩa riệng va nhan danh chính mình đệ tham gia va ỏ cac QHPL đựôc thệ hiện qua tện gỏi loai hình hỏat đỏng nga nh nghệ. _ Phap nhan mang tính chuyện nghiệp cỏ nghệ cu thệ nhất định phai đang ky khai baỏ rỏ ra ng. _ Tự cach phap nhan bất bình đang cỏ 2 loai Cong phap hỏat đỏng vì cong ích. Tự phap hỏat đỏng vì lôi ích cua mình. _ Quốc tịch chỉ cỏ 1 quốc tịch duy nhất. _ Quan hệ vệ hình sự khỏng cỏ nang lực chịu trach nhiệm hình sự khỏng la đỏi tựông chế ì t i hình sự . Câu 2 Phan tích các điều kiện để HĐKD co hiệu lực PL. _ HỢp đổng kinh tế la sự thỏa thuận bằng văn bản ta i liệu giao dịch gĩtt a caác bên kí kết vê việc thực hiện cổng việc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT