TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-CC-04: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập)

Mẫu TP-CC-04: Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ. | TP-CC-04 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) Tên tôi là .Nam, nữ: Sinh ngày// Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:.ngày.//. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:ngày/ ./. đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây: 1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):. . 2. Địa chỉ trụ sở: . . Điện thoại:Fax:Email:. Website (nếu có): 3. Trưởng Văn phòng công chứng: Họ và tên:Nam, nữ Sinh ngày// Chứng minh nhân dân số:Ngày cấp:/./ Nơi cấp:. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . Chỗ ở hiện nay:. . Chữ ký: . Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố), ngàythángnăm Công chứng viên (ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    10-08-2020
14    6    0    10-08-2020
68    4    0    10-08-2020
58    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN