TAILIEUCHUNG - Mẫu số 08.BSCB: Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh

Mẫu số : Trang bổ sung về các bên ký kết hợp đồng thế chấp, bảo lãnh. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | TRANG BỔ SUNG VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 1. Bên thế chấp; Bên nhận thế chấp; Bên bảo lãnh; Bên nhận bảo lãnh . Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) . Địa chỉ liên hệ: . Số điện thoại (nếu có): Fax (nếu có): Địa chỉ e-mail (nếu có): . Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu: số: cơ quan cấp cấp ngày tháng năm . GCN đăng ký kinh doanh; QĐ thành lập; GP đầu tư: số: cơ quan cấp cấp ngày tháng năm (Trường hợp sử dụng mẫu đơn bằng giấy, khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp/bảo lãnh thì kê khai tiếp theo các thông tin đã hướng dẫn ở trên) BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) Mẫu số: 08/BSCB

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020
5    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN