TAILIEUCHUNG - Mẫu số 07 BD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký

Mẫu số 07 BD: Đơn yêu cầu cấp bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày . tháng năm ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẢN SAO ĐƠN CÓ CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Số đơn B D Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): Nhận bản sao đơn Trực tiếp tại cơ quan đăng ký Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục đơn này) Người yêu cầu cấp bản sao đơn Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) Mã số KHTX (nếu có) Địa chỉ (*) Số điện thoại: Yêu cầu cấp bản sao đơn: TT Số đơn Số hồ sơ Số lượng bản sao yêu cầu cung cấp Kèm theo đơn yêu cầu gồm có: Đăng ký viên kiểm tra Chứng từ nộp phí cấp bản sao đơn THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN ĐÃ CẤP BẢN SAO ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI YÊU CẦU CẤP BẢN SAO ĐƠN Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) HƯỚNG DẪN KÊ KHAI 1. Hướng dẫn chung a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa. b) Đối với phần kê khai mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn. c) Không bắt buộc phải kê khai tại các mục đánh dấu (*) ; phải kê khai tại các mục còn lại. d) Tại mục , trong trường hợp không đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm này thì bản sao đơn có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký được trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký. 2. Kê khai tại mục - Yêu cầu cấp bản sao đơn Kê khai tại các cột tương ứng, cụ thể: Kê khai về số đơn của đơn yêu cầu cung cấp bản sao và số hồ sơ của số đơn này (số đơn và số hồ sơ này có tại đơn yêu cầu đăng ký đã có chứng nhận của Trung tâm Đăng ký mà người yêu cầu yêu cầu cấp bản sao), kê khai về số lượng bản sao đơn yêu cầu cung cấp. Mẫu số 07 BD Mẫu số 07 BD

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN