TAILIEUCHUNG - Tìm kiếm địa chỉ IP công cộng với câu lệnh Linux

Thỉnh thoảng có thể bạn cần tìm kiếm địa chỉ IP công cộng của một hệ thống cụ thể nào đó. Nếu đang truy cập vào một trình duyệt web trên hệ thống đó bạn có thể hi vọng vào một dịch vụ như để thấy các thông tin này. | Tìm kiếm địa chỉ IP công cộng với câu lệnh Linux Nguồn Thỉnh thoảng có thể bạn cần tìm kiếm địa chỉ IP công cộng của một hệ thống cụ thể nào đó. Nếu đang truy cập vào một trình duyệt web trên hệ thống đó bạn có thể hi vọng vào một dịch vụ như http để thấy các thông tin này. Tuy nhiên trên một máy chủ Linux ở xa thật không thiết thực để sử dụng phương pháp này. Vì vậy chúng ta có thể dụng các bước sau để thay thế. Chúng ta gõ vào câu lệnh sau trong cửa sổ terminal của Linux curl -s grep Box egrep -o 0-9. Đây là một cách rất hữu ích. Nếu bạn cần dùng câu lệnh này thường xuyên sẽ là một ý tưởng tốt nếu tạo một đoạn mã với dòng lệnh trên để không cần phải nhớ nó. Tạo một file mới bằng cách sử dụng trình biên soạn yêu thích của bạn. Đánh vào các dòng lệnh sau bin bash curl -s grep Box egrep -o 0-9. Bây giờ lưu file đó lại chẳng hạn như usr bin myipaddress. Gán quyền thực thi cho nó như sau chmod x usr bin myipaddress Bân giờ bạn đã có một đoạn script để có thể truy cập từ bất kì đâu trên máy tính của bạn bằng cách chạy lệnh myipaddress trong cửa sổ terminal. Nó sẽ xuất ra địa chỉ IP công cộng hiện tại của bạn. Câu lệnh có thể rất hữu ích nếu bạn sử dụng việc chứng thực dựa vào IP hoặc nếu bạn dùng một dịch vụ DNS động. Mặc dù ví dụ ở trên có thể làm việc hều hết mọi lúc có lẽ vẫn có lần khi dịch vụ cung cấp địa chỉ IP công cộng của bạn không hoạt động hoặc đã thay đổi định dạng cách hiển thị dữ liệu của nó như vậy sẽ làm hỏng đoạn script của chúng ta. Đây là một phương pháp sao lưu trong trường hợp câu lệnh của chúng ta không hoạt động được nữa đó là dùng đến dịch vụ http links -dump http awk IP is print NF Bạn cũng có thể sử dùng lệnh này với lynx lynx -dump http awk IP is print NF Chúc các bạn thành công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT