TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1

Tham khảo tài liệu 'quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LỜI NÓI ĐẨU Để phục vụ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm cơ khí việc để ra qụy trình cong nghệ thích hợp vả co hiệụ quả lả vấn để rất qụản trong. Ngoải rả để đảm bảo được yệụ cảu thiết kế đảt tính cong nghệ cảo sản phảm lảm rả được sử dụng rộng rải việc đệ rả qụy trình cong nghệ thích hợp lả cong việc phải được ưụ tiện hảng đảụ. Việc thiệt kế qụy trình cong nghệ thích hợp con giụp ngượi cong nhản giảm được thợi giản giả cong tảng được nảng sụất lảm cho giả thảnh sản phảm hả hợn đảp ứng được nhụ cảụ cụả thị trượng. Mọt chi tiệt mảy co thệ co nhiệụ qụy trình cong nghệ khảc nhảụ việc thiết kế qụy trình cong nghệ được chon trong đo ản nảy đả được chon sảo cho hợp ly nhất đong thợi đảm bảo yệụ cảụ vệ chất lượng giả thảnh thợi giản. Cảc số liệụ vả thong số tính toản đệụ dựả vảo cảc tải liệụ thảm khảo vả kinh nghiệm cụả thảy hượng dản. Tụy vảy đo ản cong nghệ chế tảo mảy nảy được thực hiện lản đảụ tiện vả do kiến thưc con hạn chế nện khong thệ trảnh khoi cảc sải sot trong qụả trình tính toản thiết kế. Chụng ếm mong được cảc thảy co gop y bo sụng kiến thức cụng như chỉ bảo cho chụng ếm đệ kiến thức cụả chụng ếm ngảy cảng phong phụ vả vững vảng hợn. 1 2 Chương 1 PHAN TÍCH CHI TIET Cong dụng Giá dẫn hướng là chi tiết trung gian dạng càng để liên kết hài trục song song với nhau để trục này di chuyển song song với trục kia. Điềụ kiện lam việc Từ cong dụng trên ta thấy chi tiết làm viêc trong điêu kiên chịu mài mon cao do di trướt Vàt liêu và cớ tính yêu càu Vàt liêu Gang xàm GX 15-32 5b 150N mm2 5u 320N mm2 ỗn 600N mmm HB 163 - 229 Gang xàm là hớp kim sàt với cacbon và co chứa mọt so nguyên to khàc như 0 5 4 5 Si 0 4 0 6 Mn 0 8 P 0 12 S ngoài ra con co thêm Cr Cu Ni Al . Gang xàm GX15-32 co cớ tính trung bình đê làm càc càc chi tiết chịu tài trung bình và chịu mài mon ít. Gang xàm co đo bên nên cao chịu mài mon tính đuc tot già cong cớ dê nhê rê và giam rung động Phan tích yệụ cậụ kỹ thuật Ta càn quan tàm đến càc yêu càu ky thuàt sau Vê kích thước - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    13-08-2020
21    6    0    13-08-2020
6    9    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
436    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN