TAILIEUCHUNG - Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache

Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên (hostnames) khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào tên (name-based virtual host) và cách dựa vào IP (IP-based virtual host). | Sử dụng virtual host tên ảo trong Apache Nguồn Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên hostnames khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache cách dựa vào tên name-based virtual host và cách dựa vào IP IP-based virtual host . Sử dụng tên ảo bằng cách dựa vào tên có lợi điểm là bạn chỉ cần dùng một địa chỉ IP cho tất cá các tên. Điều quan trọng là bạn phải khai báo tất cả các tên bạn muốn dùng với Apache trong máy chủ DNS trước. Nếu bạn chỉ khai báo thoải mái các tên khác nhau trong hay mà trong máy chủ DNS không hề có thông tin của các tên thì người dùng sẽ không thấy được trang web của bạn. Cái điểm yếu của việc sử dụng tên ảo dựa vào tên là bạn không thể xài SSL https cho tất cả các tên vì SSL yêu cầu mỗi tên phải có riêng một IP trong khi sử dụng tên ảo dựa vào tên thì bạn chỉ có một IP duy nhất cho nhiều tên khác nhau. Ví dụ cụ thể có địa chỉ là . Tại sao mình biết Chỉ việc gõ host thì bạn sẽ thấy trả lời giống bên dưới rhs@gw rhs host has address Mỗi lần ghé thăm trang web thì người dùng có thể gõ http hay http sẽ đều thấy cả hai địa chỉ khác nhau nhưng nội dung thì như nhau. Tại sao vậy Nếu bạn gõ host thì bạn sẽ thấy trả lời là rhs@gw rhs host is an alias for . Lý do là vì mình đã khai báo trong DNS record sẽ là alias hay còn gọi là CNAME khi thiết lập máy chủ DNS của Bên dưới là những hàng mình lấy ra từ tập tin của máy chủ DNS . IN A . IN CNAME . Trong hay mình khai báo ServerName Ví dụ trên chỉ đơn thuần giải thích cách dùng CNAME cho trang web . Kế tiếp mình sẽ giải thích cách cấu hình dns và apache cho việc sử dụng tên ảo dựa vào tên name-based virtual host . Ví

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT