TAILIEUCHUNG - Hưỡng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - lenin - Phần 2

Tài liệu tham khảo Hưỡng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - lenin | KINH TE CHÍNH TRỊ B Câu 1 A - Tính tất yếu khách quan và lơi ích cua viêc duy trì và phát triển nhiễu thành phan kinh tế ơ nước ta _ Thanh phan kinh tế la 1 kiêu san xuất kinh doanh gan liên vơi 1 hình thức to chức kinh tế nhất định va nhứng chế độ sơ hứu nhất định vê tứ liêu san xuất. _ Cơ sơ ton tại cua nhiêu thanh phan kinh tế chính la sự đa dang hoa quan hê sơ hứu. _ Nứơc ta hiên nay co 5 thanh phan kinh tế Kinh tế nha nứơc Kinh tế hơp tấc xa. Kinh tế tứ ban nha nứơc. Kinh tế tứ ban kinh tế tứ nhan Kinh tế ca thê tiêu chu. _ Trong thơi ky qua đo lên CNXH ơ nứơc ta phải duy trì va phất triên nhiêu thanh phan kinh tế vì 2 ly do Xuất phất tứ tính kế thứa trong hoat đọng kinh tế va đặc điêm cai tao XHCN vê quan hê san xuất trong thơi ky qua đo lên CNXH. Tính kế thứa hoat đông kinh tế biêu hiên ơ cho trứơc khi ta bứơc vấo thơi ky qua đo thì đa co sẩn cấc qua trình sấn xuất kinh doanh dứa trên chế đo tứ hứu nhứ sấn xuất cua cấc nhấ tứ bấn sấn xuất cua tiêu nong thơ thu cong hoat đọng kinh doanh của tiêu thứơng tiêu chu. Ban đấu bứơc vấo TKQD nếu xoấ bo ngay nhứng qua trình sấn xuất kinh doanh đo thì đơi song xấ hoi sê bị huy diêt con nếu chuyên ngay thanh kinh tế nha nứơc vấ kinh tế hơp tấc thì sê khong thích ứng đứơc kịp thơi vấ lấm cho sấn xuất kinh doanh kêm hiêu qua trì trê thậm chí lấ bị tan ra. Noi tom lai xứ ly nhứ trên sê lấm sấn xuất vấ đơi song bị đấo lọn khong co cấch nấo khấc lấ phai lấm cho cấc qua trình sấn xuất kinh doanh đo đứơc kế thứa lứu lai vấ đứơc tiếp diên bình thứơng. Con đăc điêm cai tao XHCN đứơc thê hiên ngay thơi ky đấu cua thơi ky qua đo thì đa co mọt so kinh tế nha nứơc kinh tế hơp tấc kinh tế TB nha nứơc. Tiếp thêo qua qua trình xay dứng mơi qua trình co mọt so chu kinh doanh tứ nhấn chu đọng kết hơp vơi nha nứơc hoặc hơp tấc lấm ấn thêo tính chất tấp thê vấ thêo qua trình đo kinh tế nha nứơc kinh tế hơp tấc vấ kinh tế TB nha nứơc sê ngấy cang mơ rọng ra ngấy cang cung co vấ phất triên vấ chiêm ty lê ngấy cang lơn trong nên kinh tế quoc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1674    4    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
264    5    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
13    4    0    12-08-2020