TAILIEUCHUNG - Bài tập hệ khung phẳng

Tham khảo tài liệu 'bài tập hệ khung phẳng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH BAI TẬP 3 BAI TOAN HỆ KHUNG Trong bài này bạn sẽ thực hành giải một hệ khung co kích thước như sau Chieu dài khung là 5m và chiều cao là 3m Khung chịu tài trong phàn bô đều vôi q m Vàt liều là bề tông cot thềp BTCT vôi mô đun đàn hôi E T m2. Hề sô Poisson v Trong lưông riềng củà BTCT là T m3 Kích thưôc củà côt x . Kích thưôc củà dàm x . Để giài đưôc bài toàn bàn hày tiền hành trình tư quà càc bưôc sàu 1. KHỞI ĐỘNG SAP 2000 Tư trình đôn Start chon Windows Programs SAP 2000NonLinear. 2. CHỘN ĐỞN VỊ TÍNH TỘẬN Nhàp chuột vào tàm giàc bền phài trong phàn cuôi màn hình đề chon đôn vị là Ton-m. THIET KE VỞI Sự TRỞ GIÚP CỦA MAY TÍNH 55 BIỆN SOẠN TU sạch STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH 3. TAO MỘT MỘ HÌNH MAU Đe tạo mô hình mẫu đầu tiên bạn vào trình đơn File New Modol from Template. Hôp thoại Model Template xuàt hiên Trong hôp thoại Model Template bạn dung chuôt nhấp chon vào màu thứ hài như hình con tro chỉ bên trên đê xuạt hiên hộp thoại Portal Frame. Hộp thoại Portal Frame xuất hiên Trong họp thoại Portal Frame bạn tiến hạnh khại bạo cạc thong so như sạu Đấu tiên nhấp chuOt vạo Restraints đê bo chon. Nhấp chon vạo Gridlines đê bo đương lươi. Tại Number of Stories so tạng nhập giạ trị 1 Tại Number of Bays so nhịp nhạp giạ trị 1 Trong muc Story Heigth chiêu cạo tạng bạn nhạp giạ trị 3 Trong hop Bay Width bê rong cuạ nhịp nhạp giạ trị 5. Sạu cung bạn nhấp Ok để đong hop thoại Portal Frame. Mạn hình xuất hiên hại cửạ so lạm viêc khi đo bạn dung chuOt nhấp chon vạo Close x cuạ 3D view đê đong cửạsộ khong giạn bạng hình chiếu pho i cạnh luc nạy con lại mọt cưạ so đo lạ X-Y Plane @ Y 0 bạn sê tiên hạnh lạm viêc trên mạt phấng OXZ nạy. 56 TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Hệ khung được hình thành 4. HIEN THỊ CÁC THONG SO Đệ hiện thị càc thông sô .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.