TAILIEUCHUNG - HỒI SINH TIM - PHỔI (HỒI SỨC CƠ BẢN, HỒI SỨC TIM CAO CẤP) (Kỳ 3)

II. HỒI SỨC TIM CAO CẤP - Hồi sức tim cao cấp chỉ có ý nghĩa nếu trước đó hồi sức cơ bản được thực hiện đầy đủ. - Có thể coi nội dung hồi sức tim cao cấp bao gồm những vấn đề theo trình tự D, E, F, G, H, I, K: * D - (Diagnosis ± Defibrillation) chẩn đoán tiếp, có thể phải sốc điện luôn; * E - (Electro-shock, Electro-stimulation) sốc điện, tạo nhịp bằng kích thích điện; * F - (“F”armacotherapia) dược trị liệu; * G - (gases) khí máu động mạch (đối với khí. | HÒI SINH TIM - PHỔI HÒI SỨC CƠ BẢN HÒI SỨC TIM CAO CẤP Kỳ 3 II. HÒI SỨC TIM CAO CẤP - Hồi sức tim cao cấp chỉ có ý nghĩa nếu trước đó hồi sức cơ bản được thực hiện đầy đủ. - Có thể coi nội dung hồi sức tim cao cấp bao gồm những vấn đề theo trình tự D E F G H I K D - Diagnosis Defibrillation chẩn đoán tiếp có thể phải sốc điện luôn E - Electro-shock Electro-stimulation sốc điện tạo nhịp bằng kích thích điện F - F armacotherapia dược trị liệu G - gases khí máu động mạch đối với khí máu không thể xét máu TM vì không hằng định H - Hypotension hạ huyết áp I K - ion ion đồ trong đó rất chú ý ion K . D- CHẨN ĐOÁN TIẾP Điện tim mornitoring. Mẫu máu TM ĐM Kali máu hàm lượng CO2 xét toan huyết bt 40 - 50 ml Khí máu ĐM PaO2 áp suất riêng phần oxy trong máu ĐM SaO2 độ bão hòa . PaCO2. Lượng nước tiểu 1 giờ 3 giờ 24 giờ. E- DÙNG ĐIỆN XỬ TRÍ LOẠN NHỊP TIM 1. Sốc điện để khử xóa phá Rung thất RT cũng gọi là Đảo nhịp tim a- Quy tắc Cứ hễ RT và cả Nhịp nhanh thất - NNT mà mạch bắt không được phải nhận diện nhanh chóng và lập tức sốc điện ngay để khử rung càng nhanh càng tốt. Vì có đến 70 - 80 ngưng tim ở ngoài bệnh viện là RT cho nên cho phép khử rung mù khi không có màn hình theo dõi nhịp. Nhưng ngày nay hiếm khi phải làm vậy vì các máy khử rung hiện đại có thể theo dõi nhịp ngay ở điện cực tránh chậm trễ do mắc máy monitor b- Kỹ thuật - 200 w sec 200j nếu BN quá nặng cân hoặc máy tới muộn thì dùng ngay 250 - 300j. - Đặt một điện cực dưới xương đòn phải bên phải xương ức tránh xương ức và điện cực thứ 2 đặt ngoài núm vú với trung tâm ở đường nách giữa. Điện cực không được tiếp giáp nhau kể cả keo dẫn điện bôi da dưới 2 điện cực . - Chú ý ấn mạnh để mặt điện cực áp sát da giảm điện trở . - Trước khi phóng điện người bấm nút phải kiểm soát lại không ai chạm vào giường hay vào người BN. - Nếu cần đánh sốc điện lần 2 400j. Nếu chưa đạt - Na bicarbonat TM 50 ml 8 4 đạt 50 mmol . - Lidocain TM 100 - 200 mg 10 - 20 ml dd 1 . - Đánh sốc điện lần 3 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.