TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới”

Khi nói về cơ cấu kinh tế quốc dân, Nghị quyết 6 của Ban chấp hành Trung ương khoá V đã nhận định: “bằng một cơ cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế quản lý thích hợp chúng ta sẽ có khả năng tạo ra một chuyển biến mạnh trong đời sống kinh tế - xã hội”. Đối với ngoại thương cũng vậy, việc thay đổi cơ chế quản lý mà không đi đôi với việc xác định một chính sách cơ cấu đúng đắn sẽ không thể phát triển ngoại thương được nhanh chóng và có hiệu. | Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU XUẤT . Vai trò hoạt đông xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hôi theo hướng hôi . Khái niệm xuất . Vai trò của hoạt đông xuất . Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế Việt . Khái niệm cơ cấu xuất . Phân loại cơ cấu xuất . Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất . Những căn cứ có tính khoa học của việc xác định cơ cấu xuất . Chủ nghĩa trọng thương Mercantisme .17 . Quan điểm của Adam Smith 1723 - 1790 và học thuyết lợi thế tuyệt đối Abosolite advantage .17 . Mô hình David Ricardo và học thuyết lợi thế so sánh Comperative advantage .17 . Mô hình ngoại thương của học thuyết Heckscher - Ohlin H - O .18 . Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu ở Việt Nam. .19 . Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đối với hoạt đông xuất khẩu hàng hoá ở Việt . Những nhân tố ảnh hưởng đến việc đổi mới cơ cấu hàng xuất CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIẼT NAM TRONG THỜI GIAN . Tổng quan tình hình xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong giai đoan 1991 - Nguyễn Thị Bích Liên - K45 KTĐN 1 Khoá luận tốt nghiệp . Giai đoạn 1991 - . Giai đoạn 1996 - . Giai đoạn 2001 - . Đánh giá chung về hoạt đông xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991- 2003. .37 . Thực trạng cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991 - . Cơ cấu hàng xuất . Cơ cấu thị trường xuất . Những nguyên nhân tác đông tới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam thời gian . Tích cực .53 . Tiêu CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN . Phương hướng đổi mới cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.