TAILIEUCHUNG - Thực tập GIS

Chúng ta có thể biết bản giấy của các yếu tố đơn tính trong khu vực nghiên cứu của những các Viện, Trường hoặc các sở, Phòng, Ban chịu trách nhiệm về xây dựng và quản lý các dữ liệu về bản đồ. Chúng ta có thể đi điều tra, dã ngoại hoặc phân tích đẻ có được số liệu hỗ trợ cho việc xây dựng bản đồ đơn tính. | Mục Lục Muc Bài 1 THU THẬP VÀ XÂY DỰNG DỮ LIỆU CƠ SỞ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA I. MỤC II. PHƯƠNG 1. Phương pháp thu thập và xây dựng bản đồ 2. Phương xây dựng dữ liệu dạng III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI Bài 2 CHUYỂN DỮ LIỆU RASTER VÀO PHẦN MỀM GIS IDRISI .5 I. MỤC II. PHƯƠNG 1. Khai báo môi trường làm việc đường dẫn vào thư mục chứa dữ liệu .5 2. Phương Pháp nhập bản đồ vào 3. Đăng ký hệ tọa độ và tạo thuộc tính cho bản III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI Bài 3 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG I. MỤC I. PHƯƠNG PHÁP .10 1. Xác định ngăn thư mục chứa các file bản đồ hoạt động của 2 . Gán điểm cho từng bản đồ đơn 3 . Hiển thị bản 4. Lưu bản đồ hạng đất nông nghiệp dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh 5. Tính diện tích thích nghi cho từng hạng đất trong đơn vị hành IV. KẾT QUẢ CẦN PHẢI Bài 4 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT I. MỤC II. PHƯƠNG 1. Chuyển dữ liệu raster vào phần mềm GIS Idrisi .17 2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất 3. Hiển thị bản đồ .21 4. Lưu bản đồ đơn vị đất đai sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh III. KẾT QUẢ CẦN PHẢI 1 Bài 5 Ứng DỤNG KỸ THUẬT GIS ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CÁC CƠ CẤU CÂY TRỒNG Theo Yếu Tố Giới Hạn .23 I. MỤC II. PHƯƠNG 1. Chọn cơ cấu thích nghi cho kiểu sử dụng cần đánh 2. Xây dựng bảng phân cấp các yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng cần đánh giá . 24 3. Thành lập bản đồ thích nghi tổng 4. Hiển thị bản 5. Lưu bản đồ thích nghi cơ cấu cây trồng sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh 6. Tính diện tích các cấp thích nghi S1 S2 S3 và N cho theo từng đơn vị hành chánh. 27 II. KẾT QUẢ CẦN PHẢI Bài 6 Ử DỤNG GPS ĐO TOẠ ĐỘ VÀ THU THẬP THÔNG TIN Ô NHIỄM TẠI KHU VỰC NGHIÊN I. MỤC II. BẢNG THU THẬP SỐ III. XỬ LÝ SỐ IV. PHƯƠNG 1. Phương pháp đo đạc bằng máy định vị .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.