TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Yên”

Vốn là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu và trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục bỏ thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời, tối đa hoá lợi nhuận, có nghĩa là phải sử dụng vốn đã bỏ ra sao cho có hiệu quả nhất | Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Tuyết Mai - 6A06 LỜI NÓI ĐẦU Vốn là một trong những yếu tố cơ bản quyết định sự hình thành tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu và trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục bỏ thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời tối đa hoá lợi nhuận có nghĩa là phải sử dụng vốn đã bỏ ra sao cho có hiệu quả nhất. Xuất phát từ ý nghĩa trên qua thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp huyện Bảo Yên trên cơ sở những kiến thức đã tích luỹ được ở trường cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú phòng tài chính - kế toán em đã chọn đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Yên Luận văn của em gồm 3 chương Chương I Một số vấn đề cơ bản về vốn cố định trong doanh nghiệp. Chương II Thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Yên. Chương III Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Yên. Em xin chân thành cảm ơn Trường đại học Quản lý kinh doanh Hà Nội 1 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Tuyết Mai - 6A06 CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP I VỐN CỐ ĐỊNH VCĐ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ CỦA DOANH NGHIỆP. 1- Khái niệm. Khái niệm tài sản cố định Để tiến hành sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có tư liệu lao động TLLĐ trong một doanh nghiệp thường có nhiều loại TLLĐ khác nhau một TLLĐ được coi là một TSCĐ phải đồng thời thảo mãn cả 4 tiêu chuẩn sau theo quyết định số 206 2003 QQD - BTC ban hành ngày 12 12 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01 01 2004 . - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy . - Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên . - Có giá trị từ mười triệu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.