TAILIEUCHUNG - BÀI 11: GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC

Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác. Phục vụ các công việc khác như vẽ sơ đồ, mô hình. Nội dung: Giới thiệu các ứng dụng văn phòng khác, Ứng dụng Microsoft Office, Ứng dụng OpenOffice. Mục tiêu bài học: Tìm hiểu thêm một số ứng dụng văn phòng khác, Ứng dụng công việc vẽ sơ đồ, mô hình. Tạo các ghi chú. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bo thời gian 5T LT 1T TH 4T Slide bài giảng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình stJàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG GIỚI THIẸU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU BẢO mậT và in Ấn văn bản GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH ĐỒ THỊ Và in Ấn bảng Tính TỐNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIÊU k 4- 4- Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN I 4- Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC sởace 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Tìm hiểu thêm một sô ứng dụng văn phòng khác. Phục vụ các công việc khác như vẽ sơ đô mô hình. -J- Giới thiệu các ứng dụng văn phòng khác 4- ứng dụng Microsoft Office -J- ứng dụng OpenOffice stJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIEU BAI HỌC 4- Tìm hiểu thêm một sô ứng dụng văn phòng khác 4- ứng dụng công việc vẽ sơ đô mô hình 4- Tạo các ghi chú sởace 2 12 15 2009 Website http TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE CẮC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHẮC Các ứng dụng khác trong Microsoft Office Visio Onenote. Một sô ứng dụng có thể thay the cho Microsoft Office Word Microsoft Office Excel cũng như Microsoft PowerPoint. stJàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http b ỨNG DỤNG MICROSOFT OFFICE Biết thêm ứng dụng khác trong Microsoft Office có thể phục vụ công việc tạo sơ đô các mô hình mạng. -I- Visio Giới thiệu chức năng các công cụ Vẽ sơ đồ mô hình sởace

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT