TAILIEUCHUNG - Bài 9: KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU

Thiết kế hiệu ứng cho từng đối tượng, thao tác đặc hiệu ứng cho Slide, tạo trình chiếu hoàn chỉnh cho Presentation. Nội dung: Tạo hiệu ứng cho đối tượng, Trình diễn Slide, Xử lý sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 4- 4- 4- Website http KẾ HOẠCH BAI GiẰNG Phân bố thời gian 8T LT 2T TH 6T Slide bài giảng Tập bài tập Giáo trình ítSlaep TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1 GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN Bài 2 KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN Bài 3 KỸ THUẠT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Bài 4 BẢO MậT và in ấn văn bản Bài 5 GIỚI tHiỆU phân mềm xử lý bảng tính Bài 6 KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Bài 7 ĐỒ THỊ Và in ấn bảng Biểu Bài 8 TỔNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIẾU Bài 9 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 10 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 11 THI CUỐI MÔN Bài 12 ĐỒ ÁN MÔN HỌC vt ítSlaep 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Thiết kế hiệu ứng cho từng đối tượng thao tác đặc hiệu ứng cho Slide tạo trình chiếu hoàn chỉnh cho Presentation 4- Tạo hiệu ứng cho đối tượng 4- Trình diễn Slide 4- Xử lý sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu Custom Animation. Slide Transtion TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng -I- Biết cách trình diễn nội dung trên các slide -I- Thiết lập trình diễn giữa các slide -I- Một số sự cố thông dụng liên quan đến trình chiếu 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Tạo hiệu ứng cho đối tượng Quy định cách xuất hiện của các đối tượng khi trình chiếu Slide _ii__ 4- Hiêu ứng Amination Công dụng Nhấn mạnh những điểm quan trọng Điều khiển dòng thông tin Tạo tính sinh động cho trình diễn Tạo hiệu ứng Bộ hiệu ứng Animation Schemes Hiệu ứng tùy chọn Custom Animation 4- Chuyển đông măc đinh Amination Scheme Chọn các kiểu chuyển động được thiết kế sẳn Animation Schemes Chọn slide Chọn dạng chuyển động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT