TAILIEUCHUNG - BÀI 8: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG BIỂU

Biết khái niệm, sử dụng các dạng đồ thị trong Microsoft Office Excel, thao thiết lập và lựa chọn để in ấn bảng tính. Nội dung: Đồ thị trong Microsoft Office Excel, In ấn. Mục tiêu bài học: Hiểu và sử dụng được các loại đồ thị, Thiết lập trang in và thực hiện in. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bo thời gian 5T LT 2T TH 3T Slide bài giảng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình stJàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG GIỚI THIẸU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU BẢO mậT và in Ấn văn bản GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH TỐNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIÊU Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC sởace 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 8 ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG BIỂU Biết khái niệm sử dụng các dạng đô thị trong Microsoft Office Excel thao thiết lập và lựa chọn đe in â n báng tính. -J- ĐÔ thị trong Microsoft Office Excel In ấn Website ht tp TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE MỤC TIEU BAI HỌC 4- Hiểu và sử dụng được các loại đô thị 4- Thiết lập trang in và thực hiện in S jace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http ĐÔ THỊ TRONG MICROSOFT OFFICE EXCEL Khái quát v ê đô thị Microsoft Office Excel. stJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http ĐỊẸhĩ trong MICROSOFT OFFICE EXCEL -I- Các thành phần cúa đõ thi sởace

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN