TAILIEUCHUNG - BÀI 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH

Biết các hàm, hiểu và ứng dụng các hàm để xử lý trong bảng tính. Thực hiện đƣợc các công việc lồng ghép hàm tính toán với nhau. Nội dung: Ứng dụng Microsoft Office Excel, Các khái niệm cơ bản, Hàm xử lý dữ liệu dạng số, Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng, Hàm thống kê và lấy dữ liệu tham chiếu, Hàm logic. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Phân bo thời gian 12T LT 2T TH 10T Slide bài giảng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN KỸ THUÂT trình bày văn bản KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN BẢNG TÍNH TỐNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIÊU Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI MÔN Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC sởace 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http bBÀI 7 KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH Biết các hàm hiểu và ứng dụng các hàm để xử lý trong báng tính. Thực hiện được các công việc lông ghép hàm tỉnh toán với nhau. 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Ung düng Microsoft Office Excel Cac khai niem cd bàn Hàm xd ly dû lieu dang so Hàm xd ly dû1 lieu dang chuoi Hàm xtf ly dû lieu dang ngày thang Hàm thông kê va lây dû lieu tham chiêu Hàm logic st àce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIEU BAI HOC 4- Hiểu và phân biệt được các hàm tính toán 4- Biết sử dụng các hàm để xử lý bảng tính 4- Kỹ thuật Tông ghép các hàm với nhau sởace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http stJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http CAC KHAI NIỆM CƠ BAN Hiểu được các kiểu dữ liệu các loại toán tử các loại địa chỉ. -I- Các kiêu dữ liêu Number Date Text Number 9 Giá trị nhập vào 200000000 10 11 Thay đối định dạng lần 1 200 000 000 12 13 Thay đôi định dạng lần 2 200 000 O Date Text B7 A A B c D 4 5 15ÆJ8Z2007 giá trị này kiêu sô 6 08-15-2007 giá trị nà Y kiểu văn bân 7 A B 0 1 Bài hoc Microsoft Excel 2 3 Đang nhập dữ liệu dạng Text 4 5 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    14-08-2020
312    11    3    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
9    4    0