TAILIEUCHUNG - Bảo vệ dây nối trung tính

Tham khảo tài liệu 'bảo vệ dây nối trung tính', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 50 Giáo trình An Toàn Điên Trang CHƯƠNG 5 BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH . KHÁI NIỆM CHUNG Trong mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000V có trung tính trực tiếp nối đất người ta không áp dụng hình thức bảo vệ nối đất mà thay nó bằng hình thức bảo vệ nối dây trung tính. Trong bảo vệ nối dây trung tính người ta nối các phần kim loại của thiết bị điện hoặc các kết cấu kim loại mà những bộ phận đó có thể xuất hiện điện áp khi cách điện bị hư hỏng với dây trung tính. . MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BẢO VỆ NỐI DÂY TRUNG TÍNH . Mục đích Bảo vệ nối dây trung tính nhằm bảo đảm an toàn cho người khi có sự chạm vỏ của 1 pha nào đó bằng cách nhanh chóng cắt phần điện có sự chạm vỏ . . Ý nghĩa Bảo vệ nối dây trung tính dùng để thay thế cho bảo vệ nối đất trong các mạng điện 3 pha 4 dây điện áp nhỏ hơn 1000 V có trung tính trực tiếp nối đất như ở mạng điện 380 220 V 220 127 V. Ý nghĩa của việc thay thế này xuất phát từ thực tế là trong mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất mà vẫn áp dụng hình thức bảo vệ nối đất thì không thể bảo đảm an toàn cho người. Điều này có thể giải thích bằng ví dụ sau Giả sử ta có mạng điện 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất điện áp nhỏ hơn 1000 V như hình 4-1 và giả thiết ta vẫn bảo vệ an toàn cho người là bảo vệ nối đất tức là nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất có điện trở nối đất là Rđ. Khi có sự chạm vỏ của 1 pha do cách điện bị hư hỏng pha ở trong h 5-1 sẽ có dòng điện qua vỏ thiết bị đi vào đất với trị số Iđ R0 fRd Trong đó - Uf là điện áp pha của mạng điện. - R0 Rđ là điện trở nối đất của trung tính và của thiết bị cần bảo vệ. Trị số dòng điện Iđ này lúc điện áp nhỏ hơn 1000 V không phải lúc nào cũng đủ lớn để làm cho các thiết bị bảo vệ như cầu chì áp tô mát . tác 777777777777777 r R 3 2 1 0 Hình Thiết bị bị chạm vỏ trong mạng điện có trung tính nối đất có điện áp dưới 1000V ố Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nang Giáo trình An Toàn Điên 51 Trang động 1 cách chắc chắn và nhanh để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0