TAILIEUCHUNG - Một số lệnh Linux cơ bản

Khi "kết thân" với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số lệnh Linux cơ bản giúp cho việc quản trị của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. | Một số lệnh Linux cơ bản Nguồn Quản trị mạng - Khi kết thân với Linux nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số lệnh Linux cơ bản giúp cho việc quản trị của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. 1. Hiển thị tiến trình trong hệ thống Linux Một trong những công việc cần thiết khi quản trị hệ thống Linux đó là kiểm soát các tiến trình hiện đang chạy. Khi đã biết được những tiến trình nào đang chạy bạn có thể tắt những tiến trình gây giảm tốc độ của hệ thống. Ngoài ra thông tin về những tiến trình hệ thống cho chúng ta biết nên tắt nhưng tiến trình làm cho hệ thống vận hành không ổn định. Do đó việc biết được những tiến trình nào đang chạy trên hệ thống rất quan trọng. Linux hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra tiến trình một trong số đó là sử dụng lệnh ps. Khi sử dụng lệnh này mọi thông tin về những tiến trình đang chạy sẽ được hiển thị. Bạn chỉ cần nhập cú pháp lệnh sau vào cửa sổ terminal ps aux I less PIŨ CPU ũiMEH VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND 1 2054 6S2 Sạ ltì 2S 0 00 iỉlit 5 2 .Ö 6 ẽ 10 28 0 00 migratiũn 0 3 0 tì 7 SN 10 28 0 00 ksoftirqd OJ 4 0 0 e tì 7 10 28 0 00 watchdeg O 5 0-0 e tì 7 s 10 28 0 00 eưents 0 6 0-0 e Ö 7 10 28 0 00 khelper 7 0 0 7 10 28 0 00 ĩ ktht read ĩ lũ 0 0 7 10 28 0 00 ĩkbloeKd Oj 11 é 0 7 10 28 0 00 kacplơl 90 ũ 0 7 s 10 28 0 00 Ecqueue Oi 03 0 0 0 0 7 s 10 28 0 00 ĩ KríuDơ 1 95 0 0 a 0 7 10 28 0 00 Ekserlodl 153 0 0 0 7 s 10 28 0 00 Ệpđtlushĩ 154 a 0 7 s 10 28 0 00 ĩpơriushĩ 155 a 0 7 10 28 o oo fkswapdO 155 a 0 7 s 10 28 0 00 Ệalo Ũ 313 0 0 7 10 28 0 00 Rpsmouseđì Hình 1 Thông tin tiến trình đang chạy trong hệ thống. Ngoài ra lệnh này có thể sử dụng kết hợp với một số tham số khác như ps -A Kiểm tra mọi tiến trình trong hệ thống. ps -U root -u root -N Kiểm tra mọi tiến trình ngoại trừ những tiến trình hệ thống. ps -u username Kiểm tra những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN