TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng THPT TO HIEU

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng thpt to hieu', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2010- LẦN I MÔN HOA HỌC Thời gian làm bài 90 phút 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 357 Họ tên thí sinh Số báo danh . Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 Sn 119 Ba 137 Pb 207. Câu 1 Cho 0 784 lít khí CO2 đktc hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch hỗn hợp X chứa 0 03 mol NaOH và 0 01 mol Ca OH 2. Khối lượng kết tủa thu được là A. 3 0 gam B. 3 5 gam C. 1 5 gam D. 1 0 gam Câu 2 A là hỗn hợp kim loại Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lượng dư nước thấy thoát ra 8 96 lít khí H2 đktc . Cũng hòa tan m gam A vào dung dịch NaOH dư thì thu được 12 32 lít khí H2 đktc . Khối lượng m bằng A. 13 70 gam B. 21 80 gam. C. 58 85 gam. D. 57 50 Câu 3 Nhiệt phân hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11 6 g chất rắn và 2 24 lít khí đktc . Thành phần khối lượng của CaCO3 trong hỗn hợp là A. 6 25 B. 62 5 C. 8 62 D. 50 2 Câu 4 Dãy gồm các chất tham gia phản ứng thuỷ phân trong điều kiện thích hợp là A. polistyren tinh bột steroit saccarozơ. B. xenlulozơ mantozơ fructozơ. C. xenlulozơ tinh bột chất béo saccarozơ. D. protit glucozơ sáp ong mantozơ. Câu 5 Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được 55 2 gam muối khan. Nếu cho dung dịch B tác dụng với Cl2 dư thì được 58 75 gam muối. Giá trị của m là A. 39 2 gam B. 23 2 gam C. 15 2 gam D. 46 4 gam Câu 6 Cho các chất sau HCHO HCOOH HCOONH4 CH3CHO và C2H2 số chất tham gia được phản ứng tráng gương là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 7 Cho 6 72 gam Fe vào dung dịch chứa 0 3 mol H2SO4 đặc nóng giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được A. 0 12 mol FeSO4. C. 0 02 mol Fe2 SO4 3 và 0 08 mol FeSO4. Câu 8 Cho các phản ứng sau B. 0 05 mol Fe2 SO4 3 và 0 02 mol Fe dư. D. 0 03 mol Fe2 SO4 3 và 0 06 mol FeSO4. a Cu HNO3 loãng 7 c FeS2 dung dịch HCl 7 e HCHO H2 7 g C2H4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN