TAILIEUCHUNG - SỞ GD-ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Đề thi thử đại học môn toán được sử dụng ôn thi, ôn tập . Tài liệu mang tính chất tham khảo giúp ích cho việc luyện thi đại học, cao đẳng. | SỞ GD-ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Đề thi có 04 trang ĐỀ KHẢO SÁT ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM hỌc 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề thi 171 Cho biết khối lượng nguyên tử theo đvC của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 Sn 119 Ba 137 Pb 207. Trong bốn lựa chọn của mỗi câu dưới đây chỉ duy nhất có một lựa chọn đúng. Hãy tô đen lựa chọn đúng đó trong phiếu trả lời. Câu 1 A. C. Câu 2 A. C. Câu 3 A. Câu 4 A. Câu 5 A. Câu 6 C2H4O2 và C3H6O2 .110 . và D. 8 4 gam. D. 4 A. Câu 7 A. C. Câu 8 A. Câu 9 A. C. Hỗn hợp X gồm hai este no đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3 976 lít khí O2 ở đktc thu được 6 38 gam CO2. Mặt khác X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là C3H6O2 và C4H8O2 B. c2h4o2 và C5H10O2 D. Dãy chất nào cho dưới đây co chứa chất không phản ứng với dung dịch brom Axeton fructozơ stiren B. axit fomic etanal etin. Phenol hexen xiclobutan D. metanal axit acrilic glucozơ Nung nóng 94 gam Cu NO3 2 được 61 6 gam chất rắn. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là 100 B. 60 . C. 40 . D. 90 . Hỗn hợp X gồm propan propen và propin có tỉ khối so rái H2 là 21 2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0 05 mol X tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là gam. B. 9 3 gam. C. 9 48 gam. Ankylbenzen có dạng C4H5 n có bao nhiêu công thức cấu tạo 5 B. 6 C. 3 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 0 3 mol CO2 và 0 425 mol H2O. Mặt khác cho 0 25 mol hỗn hợp M tác dụng với kali dư thu được chưa đến 0 25 mol H2. Công thức phân tử của X Y là C3H6O C4H8O. B. C2H6O2 C3H8. C. C2H6O C3H8O. D. C2H6O CH4O. Polime nào cho dưới đây tạo ra từ phản ứng thủy phân PPF. B. poli vinyl ancol . Thủy tinh hữu cơ D. poli vinyl clorua . Cho 4 48 lít đktc hỗn hợp axetilen và anđehit axetic có tỉ khối hơi tói với hiđro .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
7    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN