TAILIEUCHUNG - Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu thạc sĩ

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ------------------- TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU (Chuyên đề nghiên cứu) Họ tên học viên: MSHV: Chuyên ngành: Khóa: Tên chuyên đề thực hiện: Đề xuất giảng viên hướng dẫn: Ý kiến của giảng viên hướng dẫn (đề nghị ghi rõ yêu cầu bắt buộc học viên phải hoàn thành khi kết thúc chuyên đề nghiên cứu): Cán bộ hướng dẫn Học viên . . PHÒNG KHCN, HT&SĐH

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN