TAILIEUCHUNG - Chế độ đánh địa chỉ của 8501

CPC có thể truy cập dữ liệu theo nhiều cách khác nhau | CHƯƠNG 5 Các chẽ độ đánh địa chỉ của 8051 CPC có thể truy cập dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Dữ liệu có thể ở trong một thanh ghi hoặc trong bộ nhớ hoặc đuợc cho nhu một giá trị tức thời các cách truy cập dữ liệu khác nhau đuợc gọi là các chế độ đánh địa chỉ. Chuơng này chúng ta bàn luận về các chế độ đánh địa chỉ của 8051 trong phạm vi một số ví dụ. Các chế độ đánh địa chỉ khác nhau của bộ vi xử lý đuợc xác định nhu nó đuợc thiết kế và do vậy nguời lập trình không thể đánh địa chỉ khác nhau là 1. tức thời 2. Theo thanh ghi 3. Trực tiếp 4. gián tiếp qua thanh ghi 5. Theo chỉ số Các chế độ đánh địa chỉ tức thời và theo thanh ghi Chế độ đánh địa chỉ tức thời Trong chế độ đánh địa chỉ này toán hạng nguồn là một hằng số. Và nhu tên gọi của nó thì khi một lệnh đuợc hợp dịch toán hạng đi tức thi ngay sau mã lệnh. Luu ý rằng truớc dữ liệu tức thời phải đuợc đặt dấu chế độ đánh địa chỉ này có thể đuợc dùng để nạp thông tin vào bất kỳ thanh ghi nào kể cả thanh ghi con trỏ dữ liệu DPTR. Ví dụ MOV MOV MOV MOV A 25H R4 62 B 40H DPTR 4521H Nạp giá trị 25H vào thanh ghi A Nạp giá trị 62 thập phân vào R4 Nạp giá trị 40 H vào thanh ghi B Nạp 4512H vào con trỏ dữ liệu DPTR Mặc dù thanh ghi DPTR là 16 bit nó cũng có thể đuợc truy cập nhu 2 thanh ghi 8 bit DPH và DPL trong đó DPH là byte cao và DPL là byte thấp. Xét đoạn mã duới đây MOV MOV MOV DPTR 2550H A 50H DPH 25H Cũng luu ý rằng lệnh duới đây có thể tạo ra lỗi vì giá trị nạp vào DPTR lớn hơn16 bit MOV DPTR 68975 Giá tri không hợp lệ 65535 FFFFH Ta có thể dùng chỉ lệnh Eqw để truy cập dữ liệu tức thời nhu sau COUNT EDU 30 MOV R4 COUNT R4 1E 30 1EH MOV DPTR MYDATA DPTR 200H MYDATA ORG 200H DB America Lưu ý rằng ta cũng có thể sử dụng chế độ đánh được chỉ tức thời để gửi dữ liệu đến các cổng của 8051. Ví dụ MOV P1 55H là một lệnh hợp lệ. chế độ đánh địa chỉ theo thanh ghi Chế độ đánh địa chỉ theo thanh ghi liên quan đến việc sử dụng các thanh ghi để dữ liệu cần được thao tác các ví dụ về đánh địa chỉ theo thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    11-08-2020
40    4    0    11-08-2020
25    6    0    11-08-2020
23    5    0    11-08-2020
9    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN