TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Đánh giá kết quả công việc

Tổ chứ xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý hệ thống đánh giá kết quả công việc tại đơn vị một cách khoa học, hiệu quả. | 1 10 Chương trình đào tạo NGHÉ nnôn íựoni Tiên Đónh gió kệt quả cong việc ẽc HR ConsiHng Services Mục tiêu củà khoà hoc Cung cạp càc kỹ nàng To chức xay dưng triển khai thức hiên quan ly hể thong đánh gia kết qua cong viểc tai đon vị một cach khoa học hiểu ồõy quả Quan ly kết qua cong viểc nu cua nhan viển. w- cc Nội dung thảo luận Mo Hình quan ly nguồn nhan lức. Tiển trình thức hiển hể thô ng ĐG-KQCV Mị Quy trình đanh gia KQCV Ế Xac lập muc tiểu chỉ tiểu công viểc. Đo lứOng kểt qua cong viểc m Đanh gia kểt qua cong viểc Quan ly kểt qua cong viểc Vặn dung xay dứng HT DGKQCV cho Cty Chiển Thang. Cac thach thức khi ap dung DGKQCV. cc 2 10 Tiên trình thực hiện HT-ĐGKQCV Quy trình Đánh giá kết quả cong việc 3 10 Lập mục tiêu cá nhân Là việc chuyển nhiệm vụ trách nhiệm dài hàn từ bàn mô tà công việc thành nhừng mục tiểu càc dừ àn càn thừc hiện trong môt thời giàn xàc định phu hợp với kệ hôàch ừu tiện cUà công ty. Tiêu chuẩn thiết lập mục tiêu S_tretching Specific Thàch thừc cu thệ M easurable Đành già đừờc mừc đô hôàn thành thệônhừng tiêu chuẩn khàch quàn Attainable Agreed Đừờc sừ thàm già và đông y củà người thừc hiện và ngừời giàm sàt Realistic Result-oriented Thực tiễn co the thực hiện đựọc khathi T ime-bound CC Can phai hoan thanh trong thôi han xac định Tiêu chí kết quá công viêc Khô i lừờng Chà t lừờng Thời giàn Tiện trình Nguôn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN