TAILIEUCHUNG - Quá trình phỏng vấn

Người phỏng vấn cần kiểm soát được bản thân trong từng lời nói và hành động | Win2000P QUA TRÌNH PHỎNG VAN B. Hành vi của người phỏng vân 1. Tự kiểm sỏat đườc bàn thân Người phỏng vấn can kiểm sóat được bản thân trong tưng lời nói vả hânh đỏng Người phóng vâ n đang đai diện cho doanh nghiệp mang gia trị của doanh nghiệp chư khóng phai mang gia trị ca nhan. Vì thể - Khong thể phat ngon thểo thoi qủển - Khong thể noi hai lời - Va khong thể noi nhưng nội dủng ma chưa chac chan lam. Win2000P QUA TRÌNH PHỎNG VAN 1. Tự kiểm sóat được bản thân Người phỏng vấn đang đại diện cho doanh nghiệp mang hình anh của doanh nghiệp chư khỏng phai mang hình anh ca nhan. Vì thế - Khỏng thệ ngỏi nghiện ngưa lac lư gai đau bưt tai. - Khỏng thệ vưa phỏng vâ n vưa nhai sin-gum ủỏ ng cafệ . - va khỏng thể dủng ngón tay chỉ chỏ vaỏ mặt ưng viện. Tỏm lai người phỏng vậ n phải nhờ nguyện tac TU THAN - TÊ GIA - TRỊ QUỎC - BÌNH THIÊN HA Win2000P QUA TRÌNH PHỎNG VAN 2. Đừng quá nhân mạnh những thông tin xâu Dù chỉ tìm thấy một ít thông tin xấu cũng có thể dẫn để n từ chối một ứng viển xin viểc. Ví du ủng viên này ở công ty cũ không được Sếp ưa vì hay đàũ tranh hay đôi hỏi. Nển nhớ rẫng môi trừờng sể tẫô dừng hóẫc thay đói một côn ngừới. Vẫ trông cuộc đới ẫi lẫi không cô một lẫn sai phạm. Vấn để lẫ ớ PHÍA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    7    0    12-08-2020
270    2    0    12-08-2020
9    4    0    12-08-2020
28    4    0    12-08-2020
3    7    0    12-08-2020
117    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0