TAILIEUCHUNG - [Vật Lý Học] Giáo Trình Cơ Học - Bạch Thành Công phần 8

Khi ở trong trạng thái cân bằng tĩnh, hệ có thể đang đứng yên, hoặc khối tâm của của nó đang di chuyển với vận tốc đều. | co dãn là lry Hày tim ẩự phụ thuộc thòi gian của biên độ dao động tức thời và tàn số dao động bé của hệ. Trả lời w - U mot đôi xứng ị g 2k co_ A mốt không đoi xứng. 11 m . Hai chất điểm khái lượng mp m2 nối với nhau bằng một lò xo đàn hồi và có thể chuyển động tự do theo một đường thẳng nằm ngang dọc hướng của lò xo. Một lực tuần hoàn Fcoswt tác dụng lên chất điểm 1Ĩ11 theo hướng đường thẳng đó xem hình 9-9 . Hây tìm sự phụ thuộc vào thòi gian của biên độ dịch chuyển của chất điểm mr Fcoswt m2 Hình 9-9. Trả ỉời k - I m2 Xj ----------------------------Fcosoit. w2 co2m1m2 - kiuij m2 128 Chương 10 ĐẠI CƯƠNG VÊ SÓNG II . SÓNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH SÓNG . SÓNG LÀ GÌ Sự ỉan truyền một kích động nào đó trong môi trường nào đó gọi ỉà sóng. Sự lan truyền của kích động âm thanh thí dụ sự rung động của màng loa gọi là sóng âm của kích động điện từ gọi là sóng điện từ sóng vô tuyến sóng ánh sáng . Trong phần cơ học chúng ta chi xét sóng truyền trong môi trường đàn hồi gọi là sóng àm. Hình 10-1. Sự lan truyền kích động sóng ngang a và sóng dọc b I Sóng ngang va Sóng dọc b Sóng gọi là sóng ngang khi phương dao động của các phần tử môi trường khi sóng truyền tới là vuông góc với phương truyền sóng xem hình 10-1 . Trong sự truyền sóng chuyển động lan truyền không kèm theo sự vận chuyển vật chất các điểm môi trường dao động xung quanh vị trí cân bằng còn sóng thì truyền đi . . PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG Phương trình truyền sóng là biểu thức mỏ tả mối liẽn hệ giữa độ dịch chuyên s r t là hàm của toạ độ r và thời gian t người ta gọi Ị là hàm sóng . ệ r t ệ x y z t 9-GTCơ Học 129 Trước hết ta xét hàm sóng truyền theo phương ox và 4 chỉ là hàm của X t. Giả sử ở điểm X 0 tại thời điểm t ta có kích động 4 0 t fĩt Kích động này truyền tới điểm M mất thời gian T va là vận tốc truyền sóng xem hình 10-2 . Kích động ở điểm M củng giống kích động ở điểm o ờ thời điểm t - 4 x t fit I I V I a f là phương trinh kích động truyền theo chiều dương của trục Ox. Lấy đạo

TÀI LIỆU HOT