TAILIEUCHUNG - Tiểu luận - Trà, cà phê, ca cao lên men

Chi Trà (danh pháp khoa học: Camellia) là một chi thực vật có hoa trong họ Chè (Theaceae), có nguồn gốc ở khu vực miền đông và miền nam châu Á, từ dãy Himalaya về phía đông tới Nhật Bản và Indonesia. Hiện vẫn còn mâu thuẫn liên quan tới số lượng loài đang tồn tại, với khoảng 100–250 loài được chấp nhận tùy theo hệ thống phân loại. Chi này được Linnaeus đặt theo tên của Fr. Georg Joseph Kamel ., một nhà thực vật học và là một thầy tu dòng Tên | ịl Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh Trường Đại học Bach Khoa Khoa Cồng nghệ Hồa học Dau khí BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Tiểu luận TRÀ-CÀ PHÊ- CA CAO LÊN MÊN GVHD Ths. Nguyễn Thúy Hương SVTH Ngô Thị Minh Châu Phạm Thị Như Đăng Phân Thu Quỳnh Lỳ Hông Ngôc Vân Lớp HC02BSH Năm học 2005 - 2006 Đại học Quôc giă Tp Họ Chí Minh MUC LUC TRANG PHAN I TRA len men I GIỚI THIỆU ve 1. Giới thiệu ve trà .02 Nguon goc cày Một so giong cày trà 2. Giới thiệu vệ Định Phàn Tình hình sàn xuất trà ớ nước Thành phàn hóà học củà Protid và àxit Chất Chất TRÌNH SAN XUAT 1. Quy trình sàn xuất trà đen .06 2. Một so quy trình sàn xuất càc loài trà 3. Giài thích quy Giài đoàn làm Giài đoàn Len PHAN II CA phe len men CHƯỚNG I TỔNG QUAN VE CA PHE vA ca phe I. Nguon go c và lịch sö phàt trie II. Mo tà cày cà phe và ph àn 1. Mo tà cày cà 2. Phàn Cà phe Cà phe Cà phe III. Thành phàn hoà hoc cuà cà phe 1. Cấu tào hàt cà 2. Thành phàn hoà hoc hàt cà 3. To ng quàn ve Tính chất hoà Tàc dung dước ly cuà IV. Cong dung cà 1. Cong dung cà 2. Dược tính cà V. Tiêu chuàn chất lượng cà p hê hòà 1. Yêu càu thành 2. Chỉ tiêu CHƯƠNG III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYEN THONG I. Tàc nhàn vi sinh II. Bàn chất sinh III. Quy trình còng CHƯƠNG IV quY Trình sán xuát cá phE theo p hương pháp sinh HỌC I. Tàc nhàn vi sinh II. Bàn chất sinh III. Quy trình sàn xuất và phàn tích quy 1. Thu nhàn cà 2. Bòc 3. Lên 4. IV. Càc yêu tò ành hưông đê n quà trình lên 1. Ánh hưông đò ẩm hàt cà phê đến quà trình lên 2. Ánh hượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT