TAILIEUCHUNG - Mẫu tờ khai đăng ký mở tuyến vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai đăng ký mở tuyến vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định | Phụ lục 1 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CÓ ĐỊNH Tuyến . ngược lại Bến đi .Bến đến .Cự ly vận chuyển .km Kính gửi . 1 1. Tên doanh nghiệp vận tải . 2. Tên giao dịch quốc tế nếu có . 3. Trụ sở doanh nghiệp . 4. Số điện thoại Fax . 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày . tháng. năm . 6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau - Tên tuyến . ngược lại - Bến đi Bến xe. thuộc tỉnh . Bến đến Bến xe thuộc tỉnh . Cự ly vận chuyển .km Mã số tuyến . Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường . Số chuyến đăng ký khai thác thử . ngày tuần tháng . - Giá vé .đ Các dịch vụ phục vụ . Danh sách xe đăng ký chạy thử Gồm .chiếc cụ thể như sau TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 . 7. Thời gian dự định chạy thử .tháng tối đa là 6 tháng Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát. Nơi nhận - Như kính gửi Chủ doanh nghiệp Ký tên đóng dấu - Lưu Xác nhận của Sở GTVT GTCC Xác nhận của Sở GTVT GTCC nơi đi nơi đến Ghi chú 1 Đối với tuyến liên tỉnh văn bản này được gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT GTCC hai đầu tuyến đối với tuyến liên tỉnh liền kề văn bản này gửi tới Sở GTVT GTCC 2 đầu tuyến đ ối với tuyến nội tỉnh văn bản này gửi tới Sở GTVT GTCC sở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN