TAILIEUCHUNG - Flash - Tạo dòng chữ nổ tung

Dùng công cụ Text, chỉnh các thông số như hình 2 và gõ vào chữ Yeah! | Flash - Tạo dòng chữ nổ tung Nguồn 1. Tạo 1 file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Dùng công cụ Text chỉnh các thông số như hình 2 và gõ vào chữ Yeah Hình 2 3. Chọn Window Color Mixer và chỉnh thông số Alpha là 50 xem hình 3 Hình 3 4. Nhấp chuột phải vào Frame 3 chọn Insert KeyFrame xem hình 4 Hình 4 5. Nhấp chọn khung chữ và chỉnh các thông số như hình 5 Hình 5 6. Thực hiện tương tự Bước 4 Bước 5 cho các Frame 5 7 9 11 mỗi lần tăng lên 10 riêng ở Frame 11 ta đổi màu chữ thành đỏ xem hình minh họa cho Frame 11

TÀI LIỆU HOT