TAILIEUCHUNG - Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 2

Mở khóa lớp background, nhấp chuột phải vào Frame 15 của nó và chọn Insert Frame | Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 Nguồn 11. Mở khóa lớp background nhấp chuột phải vào Frame 15 của nó và chọn Insert Frame Hình 11 12. Thực hiện tương tự Bước 11 cho lớp square Hình 12 13. Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp lines Hình 13 14. Thực hiện tương tự Bước 10 cho lớp flag Hình 14 15. Mở khóa lớp text nhấp chọn Frame 1 của nó để chọn khung chữ. Chọn Windows Color Mixer để mở bảng chỉnh màu trong mục Alpha chỉnh thành 50 Hình 15 16. Thực hiện tương tự Bước 15 cho lớp lines Hình 16 17. Mở khóa lớp flag nhấp chọn Frame 1 nhấp chuột phải vào lá cờ trên khung làm việc và chọn Convert to Symbol. trong bảng hiện ra chọn Movie .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN