TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 10

Hệ điều hành sẽ quyết định chương trình nào được thi hành, khi nào và bao nhiêu tài nguyên (như bộ nhớ hay đầu vào/đầu ra) chúng được cấp. | Cân Trúc Máy Tính -118- hiện thao tác này lệnh ảo phải trực tiếp hoặc gián tiếp xác định tối thiểu 2 thành phần thống tin sau 1. Táp tin đựỢc đọc 2. Địa chỉ bọ nhô chính Ợ đo bản ghi đựỢc ghi vảo Khống co địa chỉ nào trong táp tin đựỢc xác định. Các lệnh READ tuần tự liến tiếp lấy các bán ghi logic liến tiếp từ táp tin. Tình huong náy tựỢng phán vôi các táp tin truy xuất ngáu nhiến trong phán kế tiếp trong đo lệnh áo cung đựỢc xác định bán ghi logic náo đựỢc đọc. Lếnh ra áo cỢ bán một bán ghi logic từ bo nhỢ lến một táp tin. Các lếnh WRITE tuán tự liến tiếp tao ra các bán ghi liến tiếp trến táp tin. Cung co mọt lếnh áo REWIND định lái vị trí cua táp tin Ợ luc bát đáu sao cho bán ghi logic kế tiếp đựỢc đọc hoác đựỢc ghi sế lá bán đáu tiến. Trình tự thong thựỢng đôi vỢi 1 chựỢng trình lá trựỢc tiến tao ra mọt táp tin báng cách ghi mot chuoi các bán logic lến táp tin. Sau đo táp tin đựỢc quay trỢ lái vá đựỢc đọc lái tựng bán ghi Ợ mọt thỢi điếm. Bang cachnay táp tin co thế đựỢc dung đế chứa nhiếu lựỢng thong tin lỢn rất lỢn so vỢi bo nhỢ chính. HỢn nữa nếu táp tin đựỢc lựu trự trến trến báng từ hoác đĩa mếm táp tin co thế đựỢc di chuyến đến máy tính khác vá đựỢc đọc Ợ đo. Nhiệu hế điếu hanh yếu cáu mọt táp tin phái đựỢc mỢ trựỢc khi đựỢc sự dung trong trựỢng hỢp náy mọt lếnh OPEN đựỢc cung cấp . Lệnh OPEN kiếm tra xếm co phái ngựỢi sử dung đựỢc phếp truy xuất táp tin hay khong nếu co sế tìm nap thong tin vế táp tin váo bọ nhỢ chính sau đo táp tin đựỢc đọc hoác ghi. Khi mọt chựỢng trình đựỢc kết thuc vỢi mọt táp tin chựỢng trình phái đong táp tin mọt lếnh nựá đựỢc cung cấp cho thao tác náy. Nhiệu táp tin co thế đựỢc gán thựỢng trực tỢi các thiết bị váo ra cu thế. Thí du co mọt táp tin gọi lá OUTPUT bao gom mọt day các chuoi 132-ky tự vá đựỢc kết hỢp vỢi máy in. Đế in mọt dong chựỢng trình Ợ lỢp 3 ghi mọt chuoi 132-ky tự lến táp tin OUTPUT vá cách náy hay cách khác chuoi náy sau đo xuất hiến trên ngo ra đựỢc in. Các chi tiết vế các điếu đo xáy ra vá cách máy in lám việc

TÀI LIỆU HOT