TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 9

Trong phần 9 của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 9 Nguồn The MAK Sử dụng PowerShell và SMO để tạo kịch bản SQL Server Phần 1 và phần 2 của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu về cài đặt PowerShell và SMO WMI cmdlets đơn giản. Trong phần 3 chúng tôi đã giới thiệu về cách lập kịch bản cho PowerShell và kết nối SQL Server. Phần 4 đã giới thiệu cách sử dụng kịch bản PowerShell để lặp trong nội dung file và kết nối các máy chủ khác nhau. Phần 5 là giới thiệu về cách tạo cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerSheJl và SMO. Phần 6 nghiên cứu vấn đề backup một cơ sở dữ liệu SQL Server bằng PowerShell và SMO phần 7 là cách tạo một danh sách các đối tượng trong một cơ sở dữ liệu và phần 8 là cách liệt kê tất cả các thuộc tính của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu bằng PowerShell và SMO. Trong phần 9 của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng PowerShell kết hợp với SMO để tạo kịch bản SQL Server. Tạo kịch bản SQL Server là một nhiệm vụ quan trọng cho quản trị viên và các chuyên gia phát triển cơ sở dữ liệu SQL Server. Phương pháp 1 Hãy giả dụ rằng chúng ta muốn tạo một kịch bản Create Database cho cơ sở dữ liệu AdventureWorks từ máy chủ HOME SQLEXPRESS . Thực thi cmdlets dưới đây xem hình LoadWithPartialName out-null MyScripter new-object srv New-Object home sqlexPress srv AdventureWorks Hình Lệnh này sẽ tạo một kịch bản Create Database cho cơ sở dữ liệu AdventureWorks như thể hiện bên dưới xem hình CREATE DATABASE AdventureWorks ON PRIMARY NAME N AdventureWorks_Data FILENAME N C Program Files Microsoft SQL Server MSSQL Data SIZE 180992KB MAXSIZE UNLIMITED FILEGROWTH 16384KB LOG ON NAME N AdventureWorks_Log FILENAME N C Program Files Microsoft SQL Server MSSQL DATA SIZE 2048KB .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    8    0    13-08-2020
15    24    0    13-08-2020
5    3    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN