TAILIEUCHUNG - Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần 6

Hãy giả dụ rằng chúng ta có một cơ sở dữ liệu ‘MyDatabase’ trên máy chủ ‘HOME’. Bây giờ hãy giả dụ nữa là chúng ta muốn thực hiện một backup đầy đủ cho cơ sở dữ liệu vào thư mục c:\test. | Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO - Phần 6 Nguồn The MAK Trong phần 6 này chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cách sử dụng PowerShell và các kịch bản để backup cơ sở dữ liệu. Phương pháp 1 Hãy giả dụ rằng chúng ta có một cơ sở dữ liệu MyDatabase trên máy chủ HOME . Bây giờ hãy giả dụ nữa là chúng ta muốn thực hiện một backup đầy đủ cho cơ sở dữ liệu vào thư mục c test. Thực thi lần lượt từng lệnh cmdlet một. Tham khảo hình LoadWithPartialName out-null CreateDirectory C test outnull srv New-Object HOME bck new-object Database fil new-object File Combine C test MyDatabase .bak fil MyDatabase srv write-host Backup of MyDatabase done Hình Kịch bản này sẽ tạo một backup đầy đủ của cơ sở dữ liệu MyDatabase vào thư mục c test như hình bên dưới. Tham khảo hình Hình Phương pháp 2 Hãy giả dụ rằng chúng ta có một cơ sở dữ liệu MyDatabase trên máy chủ HOME và muốn thực hiện một backup bản ghi Transaction của các cơ sở dữ liệu vào thư mục c test. Thực hiện các lệnh cmdlet dưới đây lần lượng từng lệnh một tham khảo hình LoadWithPartialName out-null CreateDirectory C test outnull srv New-Object HOME bck new-object Log fil new-object File Combine C test MyDatabase .trn fil MyDatabase srv write-host Log Backup of MyDatabase done Hình Kịch bản này sẽ thực hiện một backup bản ghi Transaction của cơ sở dữ liệu MyDatabase vào thư mục c

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    17    0    15-08-2020
57    5    0    15-08-2020
43    2    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
104    3    0
1    5    0
TÀI LIỆU HOT