TAILIEUCHUNG - Chuyển đổi XML thành dữ liệu quan hệ sử dụng trong DB2

Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp khác để băm nhỏ các tài liệu XML thành các bảng quan hệ. | Chuyển đổi XML thành dữ liệu quan hệ sử dụng trong DB2 Nguồn Băm nhỏ với XML Schema chú thích Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp khác để băm nhỏ các tài liệu XML thành các bảng quan hệ. Phương pháp này được gọi là băm nhỏ giản đồ chú thích hay phân tách lược đồ chú thích vì nó dựa trên các chú thích trong XML Schema. Các chú thích này sẽ định nghĩa cách các thành phần XML và các thuộc tính trong dữ liệu XML của bạn để bản đồ hóa vào các cột trong các bảng quan hệ như thế nào. Để thực hiện quá trình băm nhỏ giản đồ có chú thích bạn hãy thực hiện theo các cách sau Nhận dạng và tạo các bảng mục tiêu quan hệ sẽ giữ dữ liệu được băm nhỏ. Chú thích XML Schema của bạn để định nghĩa việc bản đồ hóa từ XML thành các bảng quan hệ. Đăng ký XML Schema trong DB2 XML Schema Repository. Băm nhỏ các tài liệu XML với các lệnh của bộ xử lý lệnh Command Line Processor hoặc các thủ tục. Giả dụ bạn đã định nghĩa các bảng quan hệ mà bạn muốn băm nhỏ sau đây chúng ta sẽ quan sát việc chú thích một XML Schema. Việc chú thích XML Schema Các chú thích của giản đồ là các thành phần và các thuộc tính bổ sung trong một XML Schema nhằm cung cấp các thông tin bản đồ hóa. BD2 có thể sử dụng các thông tin này để băm nhỏ các tài liệu XML vào các bảng quan hệ. Cần biết rằng các chú thích sẽ không thay đổi ngữ nghĩa học của XML Schema. Nếu một tài liệu hợp lệ với giản đồ có chú thích thì nó cũng hợp lệ hóa với giản đồ gốc và ngược lại. Bạn có thể sử dụng giản đồ có chú thích để hợp lệ hóa các tài liệu XML giống như XML Schema gốc. Dưới đây là một dòng từ một XML Schema xs element name street type xs string minOccurs 1 Dòng trên định nghĩa một thành phần XML có tên gọi street và tuyên bố rằng dữ liệu của nó là xs string thành phần này phải xuất hiện tối thiểu một lần. Bạn có thể bổ sung một chú thích vào định nghĩa của thành phần này để chỉ thị nó là thành phần sẽ được băm nhỏ vào cột STREET của bảng ADDRESS. Chú thích gồm có hai thuộc tính bổ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN