TAILIEUCHUNG - Chương 9 - CÁC THANG ĐO LƯỜNG

Scaling is assigning numbers to indicants of the properties of objects. Đo lường bằng thang đo là việc gán các con số tương ứng với các biểu thị của đặc tính của đối tượng muốn đo lường. | Chương 9 MEASUREMENT SCALES CÁC THANG ĐO LƯỜNG What is Scaling? Đo lường bằng thang đo là gì? Scaling is assigning numbers to indicants of the properties of objects Đo lường bằng thang đo là việc gán các con số tương ứng với các biểu thị của đặc tính của đối tượng muốn đo lường Types of Response Scales Các loại thang đo dùng khi hỏi Rating Scales (thang đo đánh giá) Ranking Scales (thang đo xếp hạng) Categorization (thang đo phân loại) Types of Rating Scales Các loại thang đo đánh giá Simple category Multiple choice, single response (nhiều lựa chọn, chỉ chọn một trả lời) Multiple choice, multiple response (nhiều lựa chọn, chọn nhiều trả lời) Likert scale (thang đo Likert) Semantic differential (thang đo khác biệt ngữ nghĩa) Numerical (trị số cụ thể) Multiple rating (đánh giá nhiều khía cạnh) Fixed sum (tổng cố định) Stapel (thang đo Stapel) Graphic rating (thang đo hình ảnh) Types of Rating Scales – Thang đo chỉ chọn một trả lời I plan to purchase a MindWriter laptop in the 12 months. Yes No What newspaper do you read most often for financial news? East City Gazette West City Tribune Regional newspaper National newspaper Other (specify:_) Types of Rating Scales – được chọn nhiều trả lời What sources did you use when designing your new home? Please check all that apply. Online planning services Magazines Independent contractor/builder Designer Architect Other (specify:_) Types of Rating Scales – Thang đo Likert The Internet is superior to traditional libraries for comprehensive searches. Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree Types of Rating Scales- SD Convenience of Reaching the Store from Your Location Nearby : : : : : : : Distant Short time required to reach store : : : : : : : Long time required to reach store Difficult drive : : : : : : : Easy Drive Difficult to find parking place : : : : : : : Easy to find parking place Convenient to other stores I shop : : : : : : : Inconvenient to other stores I shop Products offered Wide selection of different kinds of products : : : : : : : Limited selection of different kinds of products Fully stocked : : : : : : : Understocked Undependable products : : : : : : : Dependable products High quality : : : : : : : Low quality Numerous brands : : : : : : : Few brands Unknown brands : : : : : : : Well-known brands Types of Rating Scales Types of Rating Scales- Numberical scale Types of Rating Scales- Mult. rating list Types of Rating Scales- Stapel scale Types of Rating Scales- Thang đo có tổng cố định Types of Rating Scales- Thang đo dùng hình ảnh, biểu tượng Types of Rating Scales- Thang đo so sánh từng cặp Types of Rating Scales- Thang đo buộc xếp hạng Types of Rating Scales- Thang đo so sánh hơn kém Các sai số trong đo lường cần tránh Leniency (Tính khoan dung) Negative Leniency Positive Leniency Central Tendency (khuynh hướng trung tâm/trung bình) Halo Effect (hiệu ứng hào quang) Scale Design Techniques Kỹ thuật thiết kế thang đo Arbitrary scaling (thang đo tùy ý) Consensus scaling (thang đo đồng thuận) Cumulative scaling (Thang đo tích lũy) Item Analysis scaling (Thang đo dùng kỹ thuật phân tích mục hỏi – lớp cao học) Factor scaling (Thang đo dùng phân tích nhân tố - lớp cao học)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    6    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
6    2    0    09-08-2020
9    5    0    09-08-2020
8    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN