TAILIEUCHUNG - Chương 5 - Đạo đức trong nghiên cứu

Đạo đức là những chuẩn mực và tiêu chuẩn hành vi hướng dẫn những quyết định về hành vi và mối quan hệ với người vấn đề này sẽ giúp các bạn dễ hiểu hơn thế nào là đạo đức trong nghiên cứu. | Chapter Five ETHICS IN BUSINESS RESEARCH Đạo đức trong nghiên cứu What are Research Ethics? Đạo đức trong nghiên cứu là gì? Ethics are norms or standards of behavior that guide moral choices about our behavior and our relationships with others (Đạo đức là những chuẩn mực và tiêu chuẩn hành vi hướng dẫn những quyết định về hành vi và mối quan hệ với người khác. The goal is to ensure that no one is harmed or suffers adverse consequences from research activities (mục tiêu là bảo đảm không có ai bị hại hay ảnh hưởng bởi các hoạt động của cuộc nghiên cứu) Ethical Treatment of Participants Hành xử đạo đức đối với người tham gia Begin data collection by explaining to the participant the benefits expected from the research (bắt đầu việc thu thập dữ liệu bằng cách giải thích các lợi ích của cuộc nghiên cứu) Explain to the participants that their rights and well-being will be adequately protected, and say how this will be done (Giải thích cho những tham gia trả lời cuộc nghiên cứu rằng quyền .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    5    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
165    8    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN