TAILIEUCHUNG - QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nội dung báo cáo Mỗi báo cáo có độ dài từ 5-7 trang A4, bao gồm các phần chính sau: 1. Tiêu đề Tên báo cáo Tên tác giả và đơn vị thực hiện 2. Tóm tắt tiếng Việt: tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài viết với số lượng từ không quá 250 từ, gồm các đề mục được xếp theo thứ tự sau: Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết quả Kết luận Dịch sang tiếng Anh nội dung của phần 1 và 2 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên. | Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT YTCC-YHDP 2010 QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. Nội dung báo cáo Mỗi báo cáo có độ dài từ 5-7 trang A4 bao gồm các phần chính sau 1. Tiêu đề - Tên báo cáo - Tên tác giả và đơn vị thực hiện 2. Tóm tắt tiếng Việt tóm tắt những điểm quan trọng nhất của bài viết với số lượng từ không quá 250 từ gồm các đề mục được xếp theo thứ tự sau - Đặt vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kết quả - Kết luận 3. Tóm tắt tiếng Anh - Dịch sang tiếng Anh nội dung của phần 1 và 2 4. Nội dung chính gồm các đề mục được xếp theo thứ tự dưới đây - Đặt vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Kết quả và bàn luận có thể kết hợp hoặc viết riêng kết quả và bàn luận - Kết luận và khuyến nghị nếu có 5. Tài liệu tham khảo II. Trình bày báo cáo 1. Định dạng chung báo cáo - Khổ giấy A4 canh đều 2 bên - Font chữ Times New Roman bảng mã Unicode màu chữ đen - Kích thước chữ 12 - Khoảng cách dòng Line spacing Single - Khoảng cách giữa các khổ Spacing Trước khổ Before 6pt Sau khổ After Opt - Canh lề Page setup trên dưới cm trái phải cm header footer cm. - Đầu mỗi đoạn paragraph lùi vào một tab Default tab stops Trang 1 4 Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT YTCC-YHDP 2010 2. Định dạng các mục cụ thể . Tên báo cáo Font chữ Times New Roman kiểu chữ in hoa gõ với phím Caps Lock đậm canh giữa kích thước chữ 14. . Tên tác giả và đơn vị thực hiện - Tên tác giả và các cán bộ phối hợp thực hiện kiểu chữ đậm nghiêng canh lề trái tên tác giả để đầu tiên. - Tên đơn vị kiểu chữ thường nghiêng canh lề trái. - Trong trường hợp báo cáo có nhiều đơn vị cùng phối hợp thực hiện đánh số tên cán bộ thực hiện và tên đơn vị thực hiện một cách tương ứng. . Tóm tắt - Kiểu chữ nghiêng riêng các đề mục kiểu chữ nghiêng đậm. - Riêng tiêu đề của phần tóm tắt tiếng Anh o Tên báo cáo Font chữ Times New Roman kiểu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN