TAILIEUCHUNG - Bài giảng cơ sở dữ liệu nâng cao - Phạm Thị Xuân Lộc

Là 1 tập hợp các dữ liệu chia sẻ có liên quan về luận lý . Dữ liệu được chia nhỏ thành các đoạn .Các đoạn có thể được lặp lại (replicate) • Các đoạn và các bản sao của chúng đuợc phân phối trên các sites liên kết nhau qua một mạng truyền thông .Dữ liệu trên mỗi site được điều khiển bởi một hệ quản trị CSDL (DBMS) | CSDL NÂNG CAO Phạm Thị Xuân Lộc 10/2008 Đại học Cần thơ Khoa CNTT-TT CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 MỤC LỤC A. HQTCSDL phân tán B. HQTCSDL hướng đối tượng C. Web và HQTCSDL D. Kho dữ liệu CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 HQTCSDL phân tán (DDBMS) CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 A. HQTCSDL phân tán (DDBMS: Distributed DataBase Management System) I. Giới thiệu II. Chức năng và kiến trúc của DDBMS III. Thiết kế CSDL quan hệ phân tán IV. Tính trong suốt trong DDBMS V. 10 qui tắc của Date cho DDBMS CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 Giới thiệu 1. Nhu cầu có DDBMS 2. Khái niệm 3. Lợi và bất lợi của DDBMS 4. Tính đồng nhất và bất đồng trong DDBMS CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 . Nhu cầu có DDBMS Ta đã ng/c các DBMS tập trung: 1 CSDL luận lý tại 1 vị trí (site) dưới sự điều khiển của 1 DBMS Trong đó, CSDL như một hòn đảo thông tin vì cách biệt, khó truy xuất, do: cách trở về địa lý, cấu hình các máy tính không tương thích nhau, các nghi thức truyền thông không tương thích nhau, CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 . Nhu cầu có DDBMS (2) Gần đây, phát triển nhanh chóng các công nghệ: Mạng Truyền thông dữ liệu qua: Internet Tính toán di dộng và không dây (mobile and wireless computing) Thiết bị thông minh Tính toán lưới (grid computing) CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 . Nhu cầu có DDBMS (3) Công nghệ DDBMS= kết hợp 2 công nghệ trên có thể thay đổi cách thức làm việc từ tập trung sang phân tán là một buớc phát triển lớn trong lĩnh vực DBMS CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 . Nhu cầu có DDBMS (4) Cách tiếp cận phân tán phản ánh cấu trúc về tổ chức của các xí nghiệp, vốn đã phân tán về: luận lý: phân hệ, bộ môn, dự án, vật lý: văn phòng, xưởng, phòng, CSDL NC- Pham T Xuan Loc 10/2008 . Nhu cầu có DDBMS (5) Tính chia sẻ dữ liệu và tính hiệu quả trong truy cập dữ liệu cần được cải thiện bằng một DDBMS. Cần làm cho dữ liệu truy xuất được ở mọi đơn vị. Cần lưu dữ liệu gần với nơi chúng thường được dùng nhất. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT