TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P2)

Nuôi cá trong ao đất tại Vĩnh Long . Biến động các chỉ tiêu thủy hóa Biến động các yếu tố môi trường trong các ao 1, 2, 3 được trình bày ở bảng 3. Bảng 3. Biến động các chỉ tiêu thủy hóa trong 3 ao nuôi. | XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU P2 2. Nuôi cá trong ao đất tại Vĩnh Long . Biến động các chỉ tiêu thủy hóa Biến động các yếu tố môi trường trong các ao 1 2 3 được trình bày ở bảng 3. Bảng 3. Biến động các chỉ tiêu thủy hóa trong 3 ao nuôi Ao nuôi Chỉ tiêu 1 2 3 Độ trong cm 17 - 24 16 27 15 - 26 Nhiệt độ oC 28 7 - 30 8 28 6 - 34 0 28 5 - 33 5 pH 6 7 - 7 6 6 9 - 7 3 6 7 - 7 4 DO mg l 1 1 - 2 5 1 9 - 3 3 1 3 - 2 5 COD mgO2 l 7 9 - 11 1 6 4 - 11 4 10 3 - 15 5 N-NH3 mg l 0 05 - 0 45 0 08 - 0 29 0 12 - 0 27 a. Độ trong Độ trong của 3 ao có xu hướng giảm dần vào cuối kỳ nuôi chủ yếu do hoạt động bơi lội bắt mồi của một lượng lớn cá tra trong ao. Độ trong dao động trong khoảng 15 - 27 cm. b. Nhiệt độ Nhiệt độ trong ao 1 biến động không nhiều khoảng 28 7 - 30 8oC trong 6 tháng nuôi. ở ao 2 và ao 3 biến động nhiệt độ lần lượt là 28 6 - 4 0 và 28 6 - 34 0oC. Chênh lệch nhiệt độ nước trung bình giữa sáng và chiều trong các ao trong khoảng 1 0 - 2 0 độ C. c. pH và N-NH3 pH của các ao nuôi ở trong giới hạn thích hợp cho cá phát triển. Trong 6 tháng nuôi pH ao 1 biến động trong khoảng 6 77 6. Giá trị pH đo được ở ao 2 và ao 3 lần lượt là 6 97 3 và 6 77 4 trong 11 tháng nuôi. pH của nước trong ao vào buổi sáng và buổi chiều chênh lệch khoảng 0 2 do trong ao nuôi gần như không có tảo. N-NH3 ở ao 1 biến động trong khoảng 0 05-0 45 mg l. Giá trị N-NH3 ở các ao 2 3 là 0 08 0 29 và 0 120 27 tuy nhiên vẫn trong giới hạn cho phép của nước nuôi thủy sản. Vào cuối kỳ nuôi N-NH3 không cao có thể là do tác dụng của việc định kỳ sử dụng formol để phòng bệnh cho cá nuôi theo Chiayvareesajja và Boyd 1993 thì formol ở nồng độ 10ppm có tác dụng làm giảm đáng kể hàm lượng N-NH3 trong ao nuôi cá. d. Ôxy hoà tan Giá trị trung bình của DO đo tại ao 1 vào buổi sáng sớm biến động trong khoảng 1 1-2 5mg l trong 6 tháng nuôi. Trong 11 tháng nuôi ôxy hoà tan trong ao 2 kho ảng 1 9 -3 3mg l hàm lượng DO trong ao 3 là 1 3 - 2 5 mg l. Sục khí đáy liên tục ở mức 22 - 24 giờ ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    7    0    11-08-2020
200    11    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
46    5    0    11-08-2020
10    4    0    11-08-2020
23    5    0    11-08-2020