TAILIEUCHUNG - [Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 9

Hầu hết các trình hợp dịch đều hỗ trợ macro nhằm giúp cho việc thay thế một nhóm lệnh bằng một định danh ngắn gọn. Trong quá trình dịch, nhóm lệnh tương ứng sẽ được chèn trực tiếp vào vị trí macro thay vì một lời gọi hàm (subroutine). | Chõông 7 Mang vai cac che no nòa chỉ 80 Chõông 7 MAING VAI CAC CHEl NOi NÒA CHÍ Trong chõông nay chuing ta sei nei cap nein maing molt chieiu vai caic kyi thuat xoi lyi maing trong Assembly . Phain coin lai cuiachõông nay sei trình bay caic chei nol nòa chi. Maing molt chieiu Maing mot chieiu lai molt danh saich caic phain tõi cuing loaíi vai coi tralt tõí . Coi trait tõí coi nghóa lai coi phain tõi thõi nhat phain tõi thõi hai phain tõi thõi ba . Trong toain hoíc neiu A lai mot maing thì caic phain tõi cuia maing nõôíc nònh nghóa laA 1 A 2 A 3 . Hình vei lai dõôii nay lai maing A coi 6 phain tõi . Index 1 2 3 4 5 6 Trong chõông 1 chuing ta nai dung toain tõi giai DB vai DW nei khai baio maing byte vai maing tõi . Ví duí molt chuoii 5 ky tõí coi ten lai MSG MSG DB abcde hoaic molt maing tõi W goim 6 soi nguyeln mai giai trò ban nalui cuia chuing lai 10 20 30 vai 60 W DW 10 20 30 40 50 60 Nòa chi cuia biein maing goíi lai nòa chỉ cô sô cuia maing base address of the array . Trong maing W thì nòa chi cô sôi lai 10 .Neiu nòa chi offset cuia W lai 0200h thì trong bol nhôi maing 6 phan tõi noii treln sei nhõ sau Offset address Symbolic address Decimal content 0200h W 10 0202h W 2h 20 0204h W 4h 30 0206h W 6h 40 0208h W 8h 50 020Ah W Ah 60 Choông 7 Mang vai cac che no nòa chỉ 81 Toain toi DUP Duplicate Coi thei nònh nghóa molt maing mai caic phan toi cuia noi coi cung molt giai trò ban naiu bang pheip DUP nho sau repeat_count DUP value laip laíi mot sol VALUE n lain n repeat_count Ví duí GAMMA DW 100 DUP 0 taío molt maing 100 toi mai giai trò ban naiui lai 0 . DELTA DB 212 DUP taío mot maing 212 byte giai trò choa xaic nònh DUP coi thei long nhau ví duí LINE DB 5 4 3 DUP 2 3 DUP 0 1 toông noông vôii LInE DB 5 4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 Vò trí caic phan toi cuia mot maing Nòa chí cuia mot phain toi cuia maing coi thei noôíc xaic nònh bang caich colng mot hang sol vôii nòa chí cô sôi . Giai soi A lai mot maing vai S chí ra sol byte cuia mot phan toi cuia .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
128    4    0    12-08-2020
10    6    0    12-08-2020
14    5    0    12-08-2020
9    6    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN