TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ7

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 7 Thời gian làm bài 90 phút 1. Dựa vào nhiệt độ nóng chảy hãy dự đoán xem liên kết trong các chất sau đây là liên kết gì nhiệt độ nóng chảy ghi trong ngoặc 1 H2O Oo C 2 Muối ăn NaCl 810o C 3 Băng phiến tức naphtalen C10H8 80O C 4 n-butan C4H10 -1380 C A. Liên kết ion 2 còn lại 1 3 4 có liên kết cộng hóa trị. B. Liên kết ion 2 3 còn lại 1 và 4 có liên kết cộng hóa trị. C. Liên kết ion 1 2 còn lại 3 4 có liên kết cộng hóa trị. D. Liên kết ion 3 4 còn lại 1 2 có liên kết cộng hóa trị. 2. Trong các nguyên tố có điện tích hạt nhân từ 1 đến 19 Z 1 đến 19 . Những nguyên tố nào chỉ có lớp K ở trạng thái cơ bản A. Hiđro B. Heli C. Li D. A và B đúng. 3. Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về nhóm A. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có đặc điểm cấu tạo nguyên tử chung là A. có số electron như nhau. B. có số lớp electron như nhau. C. có số electron lớp ngoài cùng như nhau. D. có cùng số electron s hay p. 4. Những tính chất nào sau đây của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần A. Số lớp electron B. Số electron lớp ngoài cùng C. Nguyên tử khối D. Số proton trong hạt nhân nguyên tử . 5 X và Y là hai nguyên tố halogen ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Để kết tủa hết ion X- Y- trong dung dịch chứa 4 4g muối natri của chúng cần 150ml dung dịch AgNO3 0 4M. X và Y là A. Flo clo B. Clo brom C. Brom iot D. Không xác định được. 6. Điều khẳng định nào sau đây luôn đúng A. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố bằng số điện tích hạt nhân. B. Số electron trong nguyên tử và ion bằng số proton. C. Số proton bằng số nơtron trong hạt nhân nguyên tử. D. Số obitan trong nguyên tử bằng số lớp electron. 7. Cho 10 6g Na2CO3 vào 12g dung dịch H2SO4 98 sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn A. 18 2g và 14 2g B. 18 2g và 16 16g C. 22 6g và 16 16g D. 7 1g và 9 1g. 8. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được hỗn hợp khí E gồm hai khí X Y có tỷ khối so với

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
54    4    0    12-08-2020
6    6    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
12    7    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN