TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ2

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 2 Thời gian làm bài 90 phút 1. Cho biết tổng số electron trong anion XY32- là 42. Trong các hạt nhân X cũng như Y số proton bằng số nơtron. X và Y lần lượt là các nguyên tố hóa học nào sau đây A. Oxi và lưu huỳnh B. Lưu huỳnh và oxi C. Nhôm và flo D. Không xác định được. 2. Hợp kim của magie và sắt được dùng để bảo vệ mặt trong của các tháp chưng cất và crackinh dầu mỏ. Vai trò của magie trong hợp kim này là A. Mg là kim loại hoạt động yếu hơn Fe nên bảo vệ được Fe B. tạo ra lớp kim loại Mg bền vững. C. giảm giá thành của hợp kim. D. anot hy sinh để chống sự ăn mòn điện hóa học. 3. Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí SO2 đktc vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 0 5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu gam A. 1 15 gam B. 11 5 gam C. 15 1 gam D. 1 51 gam 4. Công thức hoá học nào sau đây không phải là của thạch cao A. CaSO4. B. C. . D. 2CaSO4. H2O. 5. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2 A. Dung dịch brom trong nước. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Ba OH 2 D. Dung dịch Ca OH 2. 6. Sau khi ozon hoá 100ml khí oxi đưa nhiệt độ về trạng thái trước phản ứng thì áp suất giảm 5 so với áp suất ban đầu. Thành phần của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là A. 10 53 3 3 . 7. Có 5 dung dịch đựng riêng biệt NHịCl NaCl H2SO4 N2SO4 Ba OH 2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch trên A. Dung dịch phenolphtalein B. Dung dịch K2SO4 C. Dung dịch quỳ tím D. Dung dịch BaCl2 8. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm từ các hoá chất đầu sau A. Thuỷ phân muối AlCl3 B. Tổng hợp từ H2 và Cl2 C. Clo tác dụng với nước D. NaCl tinh thể và H2SO4 đặc. 9. Chọn câu đúng trong số các câu sau đây. Phản ứng hóa học giữa hiđro và clo xảy ra ở điều kiện A. trong bóng tối nhiệt độ thường. B. có chiếu sáng. C. nhiệt độ thấp. D. trong bóng tối nhiệt độ cao. 10. Hiện tượng nào xảy ra khi đưa một

TÀI LIỆU LIÊN QUAN