TAILIEUCHUNG - Văn bản về Luật chứng khoán Thông tư số 95/2008/TT-BTC

Thông tư số 95/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 95/2008/TT-BTC | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 95 2008 TT-BTC Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN - Căn cứ Luật Kế toán số 03 2003 QH11 ngày 17 06 2003 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 2006 QH11 ngày 29 6 2006 - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính - Căn cứ vào Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15 2006 QĐ-BTC ngày 20 3 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Căn cứ Quyết định số 27 2007 QĐ-BTC ngày 24 4 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các công ty chứng khoán. 2. Thông tư này hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán mẫu báo cáo tài chính giải thích nội dung phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán cho công ty chứng khoán. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này công ty chứng khoán thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số I5 2O06 QĐ-BTC ngày 20 3 2006 dưới đây gọi là Quyết định 15 2006 QĐ-BTC các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính. 3. Công ty chứng khoán phải mở sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ và lập báo cáo tài chính theo qui định. II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán thực hiện theo qui định tại Quyết định 15 2006 QĐ-BTC và các sửa đổi bổ sung sau 1. Đổi tên và bổ sung tài khoản kế toán cấp 2 của các Tài khoản cấp 1 đã ban hành tại Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15 2006 QĐ-BTC . Đổi tên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN