TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm môi trường và sức khoẻ con người', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CON NGƯỜI 1. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải phiơi nhiễm trong quá trình sống là A. Tuồi đời B. Giơi tính C. Dân tộc D. Mức kinh tế xã hội E. Yếu tố hóa học. @ 2. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải phiơi nhiễm trong quá trình sống là A. Tuồi đời B. Giơi tính C. Dân tộc D. Hành vi E. Yếu tố ly ihọc @ 3. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải phiơi nhiễm trong quá trình sống là A. Tuồi đời B. Giơi tính C. Dân tộc D. Mức kinh tế xã hội E. Yếu tố sinh học. @ 4. Một trong những yếu tố của môi trường mà cơ thể con người phải phiơi nhiễm trong quá trình sống là A. Tuồi đời B. Giơi tính C. Dân tộc D. Dịch vụ y tế E. Yếu tố xã hội. @ 5. Số thành phần cơ bản của một hệ sinh thái hoàn chỉnh là A. 2 B. 3 C. 4 @ D. 5 E. 6. 6. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là A. Vật sản xuất @ B. Vật ký sinh C. Vật ăn thịt D. Con mồi E. Vật lơ lửng 7. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là 1 A. Vật chủ B. Vật tiêu thụ @ C. Vật ăn thịt D. Con mồi E. Vật lơ lửng 8. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là A. Vật chủ B. Vật ký sinh C. Vật phân hủy @ D. Con mồi E. Vật lơ lửng 9. Một trong các thành phần cơ bản của hệ sinh thái là A. Vật chủ B. Vật ký sinh C. Vật ăn thịt D. Môi trường @ E. Vật lơ lửng 10. Thành phần nào dưới đây không thuộc về thành phần cơ bản của hệ sinh thái A. Vật phân hủy B. Vật chủ @ C. Vật tiêu thu . D. Môi trường. E. Vật sản xuất 11. Thành phần nào dưới đây không thuộc về thành phần cơ bản của hệ sinh thái A. Vật phân hủy B. Vật ăn thịt @ C. Vật tiêu thu . D. Môi trường. E. Vật sản xuất 12. Thành phần nào dưới đây không thuộc về thành phần cơ bản của hệ sinh thái A. Vật phân hủy B. Con mồi @ C. Vật tiêu thu . D. Môi trường. E. Vật sản xuất 13. Thành phần nào dưới đây không thuộc về thành phần cơ bản của hệ sinh thái A. Vật phân hủy B. Vật tự dưỡng @ C. Vật tiêu thu . 2 D. Môi trường. E. Vật sản xuất 14. Thành phần nào dưới đây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    14-08-2020
21    7    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
6    6    0
24    3    0
TÀI LIỆU HOT